Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten(en) voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 2013, Stb. ...
Bedragen x € 1 000
 

(1)

Art.nr.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

5 229 174

12 820 267

         
 

Beleidsartikelen

 

4 790 457

12 805 240

11

Goed functionerende economie en markten

218 197

219 931

52 265

12

Een sterk innovatievermogen

607 730

795 764

45 782

13

Een excellent ondernemingsklimaat

2 585 516

366 134

92 599

14

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

1 996 164

1 312 815

12 194 911

15

Een sterke internationale concurrentiepositie

90 549

112 104

14 315

16

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

638 549

517 397

291 579

17

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

777 779

776 575

75

18

Natuur en regio

452 081

689 737

113 714

         
 

Niet-beleidsartikelen

 

438 717

15 027

40

Apparaat

408 862

408 944

15 027

41

Nominaal en Onvoorzien

29 773

29 773

0

Begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten behorende bij de Wet van .......... 2013, Stb. ...
Bedragen x € 1 000

Naam baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Agentschap NL

215 960

215 960

0

Agentschap Telecom

32 807

32 753

54

Dienst ICT Uitvoering

135 984

135 984

0

Dienst Landelijk Gebied

95 230

92 730

2 500

Dienst Regelingen

144 641

144 641

0

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

227 943

227 943

0

Totaal

852 565

850 011

2 554

Naam baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap NL

2 440

0

Agentschap Telecom

3 686

469

Dienst ICT Uitvoering

20 774

10 387

Dienst Landelijk Gebied

3 645

2 140

Dienst Regelingen

21 734

8 500

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

22 140

11 010

Totaal

74 419

32 506

Licence