Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015; vastgesteld bij de wet van 10 december 2014, Stb. 23;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (1e suppletoire begroting)

(bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

12

Hoofdwegennet

2.211.002

2.293.979

533.670

953.508

– 129.479

130.229

13

Spoorwegen

1.733.921

2.387.881

232.720

424.300

153.966

36.170

14

Regionaal, lokale infrastructuur

67.024

181.447

0

372.027

867

– 610

15

Hoofdvaarwegennet

825.542

883.428

26.980

681.298

13.214

187.056

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

96.890

143.740

40.347

83.044

42.919

5.932

181

Overige uitgaven en ontvangsten

271.880

272.602

0

– 42.933

– 29.072

 

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

5.329.360

   

– 330.527

               
 

Subtotaal

5.206.259

6.163.077

6.163.077

2.471.244

52.415

28.250

18.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

         

24.165

 

Subtotaal

5.206.259

6.163.077

6.163.077

2.471.244

52.415

52.415

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

           
 

Totaal

5.206.259

6.163.077

6.163.077

2.471.244

52.415

52.415

1

Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Licence