Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 2015, vastgesteld bij de wet van 10 december 2014, Stb. 2015, 14;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Het verplichtingenbedrag bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet terzake van de algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen wordt voor het uitkeringsjaar 2015 vastgesteld op € 14.555.932.000.

Het verplichtingenbedrag in artikel 5, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet ter zake de integratie-uitkering sociaal domein wordt voor het uitkeringsjaar 2015 vastgesteld op € 10.153.512.000. De verplichtingenbedragen in artikel 5, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet voor de overige integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen zijn respectievelijk € 1.305.455.000 en € 820.366.000.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Staatssecretaris van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van ..... 2014, Stb. ....

Begroting 2015

Gemeentefonds (x € 1.000)

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1ste suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

27.312.721

27.312.721

27.312.721

– 399.242

– 377.882

– 377.882

01

gemeentefonds

27.312.721

27.312.721

27.312.721

– 399.242

– 377.882

– 377.882

Licence