Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015, vastgesteld bij de wet van 10 december 2014, Stb. 2015, 24;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015 (1e suppletoire begroting)

(bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Investeren in waterveiligheid

1.021.070

903.737

246.003

– 244.269

– 112.067

– 14.402

2

Investeren in zoetwatervoorziening

13.385

6.249

4.000

– 3.018

13.841

– 849

3

Beheer, onderhoud en vervanging

183.181

190.021

 

1.311

– 22.732

 

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

11.463

   

– 11.463

 

51

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

241.385

216.347

 

2.645

3.618

 

6

Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

   

1.124.584

   

– 74.609

7

Investeren in waterkwaliteit

42.630

46.770

 

1.300

1.000

 
               
 

Subtotaal

1.501.651

1.374.587

1.374.587

– 242.031

– 127.803

– 89.860

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

         

– 37.943

 

Subtotaal

1.501.651

1.374.587

1.374.587

– 242.031

– 127.803

– 127.803

 

Nadelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

           
 

Totaal

1.501.651

1.374.587

1.374.587

– 242.031

– 127.803

– 127.803

1

Exclusief artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Licence