Base description which applies to whole site
+

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), vastgesteld bij de wet van 10 december 2014, Stb. 7;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ....

Begroting 2015 Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

(bedragen in EUR 1.000)

   

(1)

 

(2)

   
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

7.874.490

476.598

 

1.439.575

262.968

               
 

Beleidsartikelen

 

7.096.608

457.148

 

1.458.747

260.968

               

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

95.101

111.701

 

5.200

5.550

 

2

Veiligheid en stabiliteit

232.482

251.622

1.168

15.285

15.296

0

3

Europese samenwerking

7 962.322

6.680.065

413.890

– 23.289

1.433.916

260.968

4

Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

50.981

53.220

42.090

6.219

3.985

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

 

777.882

19.450

 

– 19.172

2.000

               

5

Geheim

0

0

 

0

0

 

6

Nominaal en onvoorzien

17.018

17.018

 

– 15.931

– 15.931

 

7

Apparaat

683.284

760.864

19.450

– 3.182

– 3.241

2.000

Licence