Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in de artikelen 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

(Eerste suppletoire begroting)

x € 1.000

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

11.437.413

1.424.236

 

776.799

49.478

               
 

Beleidsartikelen

           

31

Nationale Politie

5.132.936

5.132.936

500

17.407

17.407

0

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.439.713

1.439.713

274.980

39.453

39.453

– 43.960

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

662.722

662.722

1.066.898

51.023

51.023

1.527

34

Sanctietoepassing

2.416.080

2.416.080

79.665

134.564

134.564

– 3.140

35

Jeugd

372.566

372.566

1.487

2.865

2.865

5.065

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

248.052

248.052

0

14.281

14.281

0

37

Vreemdelingen

757.030

757.030

0

467.678

467.678

35.500

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

91

Apparaat kerndepartement

387.481

403.038

706

26.654

26.654

54.486

92

Nominaal en onvoorzien

2.218

2.218

0

22.874

22.874

0

93

Geheim

3.058

3.058

0

0

0

0

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2015

Eerste suppletoire begroting

x € 1.000

Naam

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

2.258.728

2.292.828

– 34.100

45.952

11.852

34.100

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

332.363

332.363

61.720

61.720

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

126.411

126.411

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

73.853

73.853

353

353

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

29.544

29.544

3.584

3.584

Totaal

2.820.899

2.854.999

– 34.100

111.256

77.156

34.100

Naam

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaaluitgaven

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

55.805

32.500

77.000

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

30.412

10.200

14.454

14.454

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

12.122

2.750

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

8.564

4.495

1.145

1.000

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

Totaal

106.903

49.945

14.454

91.454

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

(eerste suppletoire begroting 2015)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

2.154.988

39.952

2.194.940

Omzet derden

103.490

6.000

109.490

Rentebaten

250

 

250

Totaal baten

2.258.728

45.952

2.304.680

       

Lasten

     

Apparaatskosten

1.164.219

 

1.164.219

– personele kosten

1.043.446

8.802

1.052.248

– Waarvan eigen personeel

993.446

 

993.446

– Waarvan externe inhuur

50.000

 

50.000

– materiele kosten

120.773

 

120.773

– Waarvan apparaat ICT

35.000

 

35.000

– Waarvan Bijdrage aan SSO's

17.312

 

17.312

– Waarvan materieel overig

68.461

 

68.461

Materiele programmakosten

1.060.148

3.050

1.063.198

Rentelasten

2.161

 

2.161

Afschrijvingskosten

   

– materieel

35.818

 

35.818

– immaterieel

3.326

 

3.326

Overige lasten

   

– dotaties voorzieningen

66.300

 

66.300

Totaal lasten

2.292.828

11.852

2.304.680

       

Saldo van baten en lasten

– 34.100

34.100

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

(eerste suppletoire begroting 2015)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

165.459

 

165.459

Totaal operationele kasstroom

20.000

 

20.000

Totaal investeringen (-/-)

– 32.500

 

– 32.500

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

 

Totaal investeringskasstroom

– 32.500

 

– 32.500

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

77.000

77.000

Aflossingen op leningen (-/-)

– 23.305

 

– 23.305

Beroep op leenfaciliteit (+)

32.500

 

32.500

Totaal financieringskasstroom

9.195

 

9.195

Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)

162.154

77.000

239.154

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst

(eerste suppletoire begroting 2015)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

278.503

57.920

336.423

Omzet derden

53.860

53.860

Totaal baten

332.363

57.920

390.283

       

Lasten

     

Apparaatskosten

265.870

52.420

318.290

– personele kosten

196.560

48.730

245.290

– Waarvan eigen personeel

171.560

33.730

205.290

– Waarvan externe inhuur

25.000

15.000

40.000

– materiele kosten

69.310

3.690

73.000

– Waarvan apparaat ICT

1.000

1.000

– Waarvan Bijdrage aan SSO's

31.000

31.000

programmakosten

44.500

5.500

50.000

Rentelasten

1.060

1.060

Afschrijvingskosten

     

– materieel

10.933

10.933

– Waarvan apparaat ICT

300

300

– immaterieel

10.000

10.000

Totaal lasten

332.363

57.920

390.283

       

Saldo van baten en lasten

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst

(eerste suppletoire begroting 2015)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

19.608

19.608

Totaal operationele kasstroom

20.933

20.933

Totaal investeringen (-/-)

– 10.200

– 14.454

– 24.654

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

Totaal investeringskasstroom

– 10.200

– 14.454

– 24.654

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

Aflossingen op leningen (-/-)

– 20.212

– 20.212

Beroep op leenfaciliteit (+)

10.200

14.454

24.654

Totaal financieringskasstroom

– 10.012

14.454

4.442

Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)

20.329

20.329

Licence