Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2015;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2015

(Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

40.085

nihil

         
 

Niet-beleidsartikelen

40.085

40.085

nihil

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

7.659

7.659

nihil

2

Functionele uitgaven van de Koning

26.826

26.826

nihil

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.600

5.600

nihil

Art.

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

233

57

         
 

Niet-beleidsartikelen

233

233

57

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

2

Functionele uitgaven van de Koning

103

103

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

130

130

57

Art.

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

712

         
 

Niet-beleidsartikelen

712

712

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

43

43

2

Functionele uitgaven van de Koning

625

625

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

44

44

Licence