Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 en vastgesteld bij de wet van 10 december 2014, Kamerstuk 34 000 X;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie,

Departementale suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van 10 december 2014, Kamerstuk 34 000 X

Ministerie van Defensie (X)

Bedragen in EUR 1.000

       

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Begroting na nota van wijziging

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Standen 1e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

8.147.966

8.000.363

323.062

– 80.752

– 6.552

35.798

8.067.214

7.993.811

358.860

                   

Beleidsartikelen

6.413.059

6.265.456

316.251

– 142.703

– 68.503

35.791

6.270.356

6.196.953

352.042

1. Inzet

404.026

404.026

6.707

– 76.049

– 76.049

0

327.977

327.977

6.707

2. Taakuitvoering zeestrijdkrachten

696.160

696.160

19.951

11.944

11.944

0

708.104

708.104

19.951

3. Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.121.002

1.121.002

20.523

42.170

42.170

0

1.163.172

1.163.172

20.523

4. Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

644.308

644.308

15.227

47.517

47.517

532

691.825

691.825

15.759

5. Taakuitvoering Koninklijke marechaussee

311.472

311.472

4.590

10.419

10.419

0

321.891

321.891

4.590

6. Investeringen krijgsmacht

1.456.041

1.308.438

152.556

– 177.657

– 103.457

37.163

1.278.384

1.204.981

189.719

7. Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

742.400

742.400

42.933

– 16.394

– 16.394

0

726.006

726.006

42.933

8. Ondersteuning krijgsmacht door Commando Dienstencentra

1.037.650

1.037.650

53.764

15.347

15.347

– 1.904

1.052.997

1.052.997

51.860

       

     

Niet-beleidsartikelen

1.734.907

1.734.907

6.811

61.951

61.951

7

1.796.858

1.796.858

6.818

9 Algemeen

102.460

102.460

0

– 5.644

– 5.644

0

96.816

96.816

0

10 Centraal apparaat

1.599.771

1.599.771

6.811

15.073

15.073

7

1.614.844

1.614.844

6.818

11 Geheime uitgaven

5.339

5.339

0

0

0

0

5.339

5.339

0

12 Nominaal en onvoorzien

27.337

27.337

0

52.522

52.522

0

79.859

79.859

Bedragen in EUR 1.000

 

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

622.928

– 235.693

53.142

8.690.142

7.758.118

412.002

             

Beleidsartikelen

684.534

– 106.047

32.383

6.954.890

6.090.906

384.425

1. Inzet

– 36.681

– 36.681

14.200

291.296

291.296

20.907

2. Taakuitvoering zeestrijdkrachten

25.366

25.366

– 3.563

733.470

733.470

16.388

3. Taakuitvoering landstrijdkrachten

44.498

44.498

– 3.977

1.207.670

1.207.670

16.546

4. Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

5.362

5.362

– 193

697.187

697.187

15.566

5. Taakuitvoering Koninklijke marechaussee

15.980

15.980

918

337.871

337.871

5.508

6. Investeringen krijgsmacht

616.150

– 165.550

22.076

1.894.534

1.039.431

211.795

7. Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

10.040

10.040

– 24

736.046

736.046

42.909

8. Ondersteuning krijgsmacht door Commando Dienstencentra

3.819

– 5.062

2.946

1.056.816

1.047.935

54.806

           

0

Niet-beleidsartikelen

– 61.606

– 129.646

20.759

1.735.252

1.667.212

27.577

9 Algemeen

8.297

6.897

0

105.113

103.713

0

10 Centraal apparaat

9.837

– 56.803

20.759

1.624.681

1.558.041

27.577

11 Geheime uitgaven

16

16

0

5.355

5.355

0

12 Nominaal en onvoorzien

– 79.756

– 79.756

0

103

103

0

Licence