Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2015;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (Tweede suppletoire begroting)

Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

9.235.473

241.151

 

– 282.009

24.612

 

– 234.150

21.111

                     
 

Beleidsartikelen

                 

11

Waterkwantiteit

30.634

37.847

23.800

4.994

– 1.300

0

– 947

– 1.204

0

12

Waterkwaliteit

4.564

6.225

0

– 88

– 660

0

117

620

0

13

Ruimtelijke ontwikkeling

172.302

194.236

934

– 79.739

– 81.116

2.890

4.158

– 1.010

1.105

14

Wegen en verkeersveiligheid

30.322

32.043

6.782

2.220

1.095

– 398

9.630

6.928

478

15

OV-keten

6.521

6.521

0

– 1.304

– 41

122

– 509

– 866

– 122

16

Spoor

19.709

28.785

0

18.401

10.090

135

13.790

– 13.097

– 135

17

Luchtvaart

20.617

23.759

33.109

– 698

– 639

240

1.176

10

182

18

Scheepvaart en Havens

4.707

4.732

0

29.386

8.436

141

– 855

– 705

– 141

19

Klimaat

55.891

59.915

168.000

2.434

10.990

0

– 14.347

13.693

0

20

Lucht en Geluid

25.638

36.450

0

9.783

– 24

0

– 6.106

– 4.156

0

21

Duurzaamheid

20.262

21.493

0

724

– 2.135

0

– 1.118

– 763

0

22

Externe veiligheid en risico's

41.203

42.846

2.719

9.952

5.023

10.203

– 12.077

– 17.426

– 1.129

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

40.781

39.914

0

165

165

0

954

954

0

24

Handhaving en toezicht

110.047

110.047

0

– 2.933

– 2.933

0

11.937

11.937

0

25

Brede doeluitkering

1.807.451

1.782.405

0

0

91.001

0

6.185

6.185

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.453.944

6.453.944

0

– 405.136

– 405.136

0

– 175.655

– 175.655

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

97

Algemeen departement

45.168

45.445

3.373

3.789

1.359

– 1.100

5.757

3.832

238

98

Apparaat van het kerndepartement

296.110

300.273

2.434

25.177

28.323

10.991

7.770

659

22.023

99

Nominaal en onvoorzien

8.593

8.593

 

55.493

55.493

1.388

– 64.086

– 64.086

– 1.388

Wijziging van de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen (Tweede suppletoire begroting) Begroting 2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

(Bedragen x € 1.000)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Rijkswaterstaat

2.297.240

2.288.240

9.000

254.426

254.426

0

– 97.716

– 97.716

0

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

140.208

140.208

0

– 9.460

– 9.460

0

7.638

7.638

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

63.993

63.993

0

619

619

0

3.560

3.560

0

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

7.233

7.233

0

– 23

– 23

0

65

65

0

Totaal

2.508.674

2.499.674

9.000

245.562

245.562

0

– 86.453

– 86.453

0

(Bedragen x € 1.000)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Rijkswaterstaat (RWS)

90.500

57.800

2.700

2.700

5.200

– 21.200

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

2.000

0

491

0

646

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

8.158

4.100

0

0

4.323

– 1.505

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

1.310

700

0

0

0

0

Totaal

101.968

62.600

3.191

2.700

10.169

– 22.705

Licence