Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2015;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Begroting 2015

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bedragen x € 1.000,–

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Mutatie (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutatie (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

14.585.866

82.658

 

152.919

30.231

 

– 10.609

60.557

                     
 

Beleidsartikelen

 

14.374.130

72.304

 

84.183

14.000

 

– 74.487

58.004

1

Volksgezondheid

637.324

642.082

11.003

– 148.721

– 48.489

0

128.793

– 9.050

1.000

2

Curatieve Zorg

4.601.620

4.660.890

45.853

– 16.189

– 104.565

15.000

4.124.085

64.167

28.051

3

Langdurige zorg en ondersteuning

3.578.197

3.578.197

3.441

54.124

51.934

0

3.354.785

– 10.915

1.411

4

Zorgbreed beleid

757.515

779.740

4.858

84.047

106.094

0

155.175

– 3.075

27.542

5

Jeugd

209.109

209.109

4.508

10.476

10.508

0

– 90.049

– 90.049

0

6

Sport en bewegen

88.753

126.606

1.740

7.095

– 6.015

– 1.000

– 31.437

– 45.942

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

309.002

309.002

901

– 3.929

– 3.929

0

17.965

17.965

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

4.068.504

4.068.504

0

78.645

78.645

0

2.412

2.412

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

211.736

10.354

 

68.736

16.231

 

63.878

2.553

9

Algemeen

28.144

28.144

0

– 1.025

– 1.025

0

6.983

6.983

0

10

Apparaatuitgaven

230.232

230.232

5.354

66.538

66.553

15.831

12.658

12.605

7.953

11

Nominaal en onvoorzien

– 46.645

– 46.640

5.000

3.208

3.208

400

44.290

44.290

– 5.400

Licence