Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII), vastgesteld bij de wet van 27 november 2014, Stb. 8;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2015

Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

(bedragen in EUR 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

2.475.165

86.809

 

238.503

250

 

69.639

5.744

                     
 

Beleidsartikelen

 

2.475.165

86.809

 

238.503

250

 

69.639

5.744

                     

1

Duurzame handel en investeringen

321.663

515.497

7.267

1.576

– 1.672

0

361.755

– 117.553

5.000

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

442.237

561.053

 

280.518

814

 

– 162.783

– 27.699

 

3

Sociale vooruitgang

1.587.610

941.934

 

24.370

– 257

 

– 229.064

– 27.052

 

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

370.379

398.571

 

178.742

200.000

 

164.966

95.461

 

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

21.217

58.110

79.542

9.029

39.618

250

107.544

146.482

744

Licence