Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen alle voor het jaar 2015;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2015 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gewijzigde begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015

Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

   

3.792.551

3.603.059

621.448

282.491

282.491

– 19.094

315.093

477.000

387.037

                     

Beleidsartikelen

1

Woningmarkt

3.377.405

3.335.413

501.116

138.238

138.238

– 55.044

486.673

498.580

390.548

2

Woonomgeving en bouw

249.123

101.623

91

73.676

73.676

0

– 181.359

– 31.359

0

3

Kw aliteit Rijksdienst

18.333

18.333

0

5.380

5.380

297

6.250

6.250

989

6

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

147.690

147.690

120.241

65.197

65.197

35.653

3.529

3.529

– 4.500

Wijziging van de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015

Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

Naam agentschap (XVIII)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Logius

104.132

104.132

0

   

0

27.368

26.868

500

P-Direkt

71.533

71.533

0

5.635

6.935

– 1.300

0

0

0

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

113.977

113.977

0

– 12.201

– 12.401

200

35.650

36.796

– 1.146

FMHaaglanden

114.863

114.863

0

5.378

6.147

– 769

0

0

0

SSC ICT Haaglanden

178.000

178.000

0

0

0

0

21.805

21.805

0

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rijksgebouwendienst

1.260.440

1.226.198

34.242

0

0

0

55.000

-10.000

65.000

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

34.030

33.860

170

   

0

0

0

0

Dienst Vastgoed Defensie

0

0

0

1.436

193

1.243

0

0

 

Dienst van de Huurcommissie

11.642

11.642

0

3.017

3.777

– 760

0

0

0

Wijziging van de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015

Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

Naam agentschap (XVIII)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Logius

9.000

6.000

0

0

0

0

P-Direkt

24.650

11.000

– 297

297

0

0

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

3.100

2.000

– 600

5.089

0

0

FMHaaglanden

17.413

12.500

1.189

0

0

0

SSC ICT Haaglanden

58.000

30.000

0

0

– 1.500

1.500

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT

0

0

0

0

0

0

Rijksgebouwendienst

872.223

474.000

– 20.253

0

175.000

– 175.000

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

88.256

87.824

– 1.923

0

61.000

– 61.000

Dienst Vastgoed Defensie

   

16.702

4.799

0

0

Dienst van de Huurcommissie

1.716

0

215

182

0

0

Licence