Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III), van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie, alle voor het jaar 2015;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 3

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2015 (Slotwet) (bedragen x € 1.000).

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

59.429

59.429

4.295

2.209

2.209

393

-3.410

-3.410

191

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

59.429

59.429

4.295

2.209

2.209

393

-3.410

-3.410

191

                     
 

Niet-beleidsartikel

                 

3

Nominaal en onvoorzien

                 

Art.

Omschrijving

(4) = (1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6) = (5)-(4) Slotwetmutaties

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

58.228

58.228

4.879

50.736

56.962

4.307

-7.492

-1.266

-572

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

58.228

58.228

4.879

50.736

56.962

4.307

-7.492

-1.266

-572

                     
 

Niet-beleidsartikel

                 

3

Nominaal en onvoorzien

                 

Wijziging van de begrotingsstaat van Kabinet van de Koning (IIIB) voor het jaar 2015 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.338

2.338

2.338

31

31

31

19

19

19

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Kabinet van de Koning

2.338

2.338

2.338

31

31

31

19

19

19

Art.

Omschrijving

(4) = (1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6) = (5)-(4) Slotwetmutaties

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.388

2.388

2.388

2.354

2.354

2.355

-34

-34

-33

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Kabinet van de Koning

2.388

2.388

2.388

2.354

2.354

2.355

-34

-34

-33

Wijziging van de begrotingsstaat van Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

1.078

1.078

0

5

5

0

159

159

0

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

1.078

1.078

0

5

5

0

159

159

0

Art.

Omschrijving

(4) = (1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6) = (5)-(4) Slotwetmutaties

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

1.242

1.242

0

1.272

1.272

70

30

30

70

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

1.242

1.242

0

1.272

1.272

70

30

30

70

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2015 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6) = (5) – (4) Slotwetmutaties

Totale baten

79.520

79.520

90.285

10.765

Totale lasten

79.520

79.520

89.506

9.986

Saldo van baten en lasten

0

0

780

780

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

0

0

301

301

Licence