Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

   

-1-

-2-

-3-

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

92.791

261.908

39.475

131.041

131.041

9.100

– 2.406

– 2.406

500

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Waarborgfunctie

61.553

61.553

4.857

877

877

0

2.883

2.883

500

2

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

30.435

199.552

34.618

129.981

129.981

9.100

– 4.303

– 4.303

0

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

3

Nominaal en onvoorzien

803

803

0

183

183

0

– 986

– 986

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

-5-

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

   

221.426

390.543

49.075

206.189

409.890

55.781

– 15.237

19.347

6.706

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Waarborgfunctie

65.313

65.313

5.357

26.754

65.475

5.192

– 38.559

162

– 165

2

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

156.113

325.230

43.718

179.435

344.415

50.589

23.322

19.185

6.871

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

3

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence