Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie, alle voor het jaar 2015;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

   

-1-

-2-

-3-

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

633.207

634.126

757.353

111.927

111.927

162.972

57.904

55.519

– 36.366

                     

Beleidsartikelen

                 

1

Openbaar bestuur en democratie

30.383

30.383

21.965

5.588

5.588

0

1.440

1.440

3.732

2

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

212.743

212.743

12.714

– 467

– 467

0

– 6.864

– 6.864

– 6.800

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

88.885

88.885

0

31.507

31.507

5.886

58.625

58.625

7.950

7

Arbeidszaken overheid

35.546

35.546

820

12

12

0

– 1.354

– 1.354

10

   

   

   

Niet beleidsartikelen

   

   

   

11

Centraal apparaat

253.792

252.326

6.054

85.366

85.366

80.286

6.679

6.679

10.142

12

Algemeen

1.304

3.689

0

– 2.844

– 2.844

0

2.697

312

0

13

Nominaal en onvoorzien

10.554

10.554

0

– 7.235

– 7.235

0

– 3.319

– 3.319

0

14

VUT-fonds

0

0

715.800

0

0

76.800

0

0

– 51.400

   

(4)=(1)+(2)+(3)

-5-

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

803.038

801.572

883.959

916.633

798.378

884.150

113.595

– 3.194

191

                     

Beleidsartikelen

                 

1

Openbaar bestuur en democratie

37.411

37.411

25.697

49.536

33.112

25.768

12.125

– 4.299

71

2

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

205.412

205.412

5.914

242.487

207.693

6.199

37.075

2.281

285

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

179.017

179.017

13.836

242.013

178.095

13.053

62.996

– 922

– 783

7

Arbeidszaken overheid

34.204

34.204

830

33.972

35.019

1.919

– 232

815

1.089

                     

Niet beleidsartikelen

                 

11

Centraal apparaat

345.837

344.371

96.482

347.673

343.635

95.921

1.836

– 736

– 561

12

Algemeen

1.157

1.157

0

952

824

0

– 205

– 333

0

13

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

VUT-fonds

0

0

741.200

0

0

741.290

0

0

90

Wijziging van de begrotingsstaat van het agentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2015 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

Totale baten

100.624

0

0

100.624

152.748

52.124

Totale lasten

100.624

0

0

100.624

151.825

51.201

Saldo van baten en lasten

0

   

0

923

923

             

Totale kapitaalontvangsten

3.000

0

0

3.000

0

– 3.000

Totale kapitaaluitgaven

– 5.800

0

0

– 5.800

– 4.443

1.357

Licence