Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2015;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of -) (+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)

                       
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

9.194.464

9.235.473

241.151

– 327.380

– 282.009

24.612

– 214.226

– 234.150

21.111

8.652.858

8.719.314

286.874

7.656.427

8.702.566

305.710

– 996.431

– 16.748

18.836

                                       
 

Beleidsartikelen

                                   

11

Waterkwantiteit

30.634

37.847

23.800

4.994

– 1.300

0

– 947

– 1.204

0

34.681

35.343

23.800

32.289

34.852

24.357

– 2.392

– 491

557

12

Waterkwaliteit

4.564

6.225

0

– 88

– 660

0

117

620

0

4.593

6.185

0

4.193

5.915

0

– 400

– 270

0

13

Ruimtelijke ontwikkeling

172.302

194.236

934

– 79.739

– 81.116

2.890

4.158

– 1.010

1.105

96.721

112.110

4.929

69.162

112.043

6.371

– 27.559

– 67

1.442

14

Wegen en verkeersveiligheid

30.322

32.043

6.782

2.220

1.095

– 398

9.630

6.928

478

42.172

40.066

6.862

40.149

40.064

2.504

– 2.023

– 2

– 4.358

15

OV-keten

6.521

6.521

0

– 1.304

– 41

122

– 509

– 866

– 122

4.708

5.614

0

4.712

5.673

0

4

59

0

16

Spoor

19.709

28.785

0

18.401

10.090

135

13.790

– 13.097

– 135

51.900

25.778

0

49.388

24.603

152

– 2.512

– 1.175

152

17

Luchtvaart

20.617

23.759

33.109

– 698

– 639

240

1.176

10

182

21.095

23.130

33.531

19.220

21.288

31.354

– 1.875

– 1.842

– 2.177

18

Scheepvaart en Havens

4.707

4.732

0

29.386

8.436

141

– 855

– 705

– 141

33.238

12.463

0

30.508

10.932

0

– 2.730

– 1.531

0

19

Klimaat

55.891

59.915

168.000

2.434

10.990

0

– 14.347

13.693

0

43.978

84.598

168.000

32.414

81.400

188.286

– 11.564

– 3.198

20.286

20

Lucht en Geluid

25.638

36.450

0

9.783

– 24

0

– 6.106

– 4.156

0

29.315

32.270

0

31.227

31.867

169

1.912

– 403

169

21

Duurzaamheid

20.262

21.493

0

724

– 2.135

0

– 1.118

– 763

0

19.868

18.595

0

17.656

18.530

6

– 2.212

– 65

6

22

Externe veiligheid en risico's

41.203

42.846

2.719

9.952

5.023

10.203

– 12.077

– 17.426

– 1.129

39.078

30.443

11.793

30.217

25.225

11.607

– 8.861

– 5.218

– 186

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

40.781

39.914

0

165

165

0

954

954

0

41.900

41.033

0

42.200

41.030

0

300

– 3

0

24

Handhaving en toezicht

110.047

110.047

0

– 2.933

– 2.933

0

11.937

11.937

0

119.051

119.051

0

119.051

119.051

0

0

0

0

25

Brede doeluitkering

1.807.451

1.782.405

0

0

91.001

0

6.185

6.185

0

1.813.636

1.879.591

0

884.538

1.878.691

0

– 929.098

– 900

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.453.944

6.453.944

0

– 405.136

– 405.136

0

– 175.655

– 175.655

0

5.873.153

5.873.153

0

5.874.315

5.874.315

0

1.162

1.162

0

                                       
 

Niet-beleidsartikelen

                                   

97

Algemeen departement

45.168

45.445

3.373

3.789

1.359

– 1.100

5.757

3.832

238

54.714

50.636

2.511

50.181

50.901

3.646

– 4.533

265

1.135

98

Apparaat van het kerndepartement

296.110

300.273

2.434

25.177

28.323

10.991

7.770

659

22.023

329.057

329.255

35.448

325.007

326.186

37.258

– 4.050

– 3.069

1.810

99

Nominaal en onvoorzien

8.593

8.593

55.493

55.493

1.388

– 64.086

– 64.086

– 1.388

0

0

0

0

0

0

1

De bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap RWS van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of -)

Baten-lasten

           

agentschap RWS

           
             

Totale baten

2.297.240

254.426

– 97.716

2.453.950

2.470.477

16.527

Totale lasten

2.288.240

254.426

– 97.716

2.444.950

2.469.142

24.192

Saldo van baten en lasten

9.000

0

0

9.000

1.335

– 7.665

             

Totale kapitaalontvangsten

57.800

2.700

– 21.200

39.300

26.234

– 13.066

Totale kapitaaluitgaven

90.500

2.700

5.200

98.400

65.867

– 32.533

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap ILT van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of -)

Baten-lasten

           

agentschap ILT

           
             

Totale baten

140.208

– 9.460

7.638

138.386

147.615

9.229

Totale lasten

140.208

– 9.460

7.638

138.386

146.089

7.703

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

1.526

1.526

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

161

161

Totale kapitaaluitgaven

2.000

491

646

3.137

923

– 2.214

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap KNMI van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of -)

Baten-lasten

           

agentschap KNMI

           
             

Totale baten

63.993

691

3.560

68.244

66.742

– 1.502

Totale lasten

63.993

691

3.560

68.244

66.402

– 1.842

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

340

340

             

Totale kapitaalontvangsten

4.100

0

– 1.505

2.595

1.943

– 652

Totale kapitaaluitgaven

8.158

0

4.323

12.481

2.918

– 9.563

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap NEa van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of -)

Baten-lasten

           

agentschap NEa

           
             

Totale baten

7.233

– 23

65

7.275

7.641

366

Totale lasten

7.233

– 23

65

7.275

7.706

431

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 65

– 65

             

Totale kapitaalontvangsten

700

0

0

700

700

0

Totale kapitaaluitgaven

1.310

0

0

1.310

2.229

919

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Licence