Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2015;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

   

1

2

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting t/m incidentele suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

14.461.755

14.585.866

82.658

134.269

152.919

30.231

               
 

Beleidsartikelen

14.250.024

14.374.130

72.304

65.548

84.183

14.000

1

Volksgezondheid

637.324

642.082

11.003

– 148.721

– 48.489

0

2

Curatieve zorg

4.601.620

4.660.890

45.853

– 16.189

– 104.565

15.000

3

Langdurige zorg en ondersteuning

3.578.197

3.578.197

3.441

54.124

51.934

0

4

Zorgbreed beleid

757.515

779.740

4.858

84.047

106.094

0

5

Jeugd

209.109

209.109

4.508

10.476

10.508

0

6

Sport en bewegen

88.753

126.606

1.740

7.095

– 6.015

– 1.000

7

Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II

309.002

309.002

901

– 3.929

– 3.929

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

4.068.504

4.068.504

0

78.645

78.645

0

               
 

Niet-Beleidsartikelen

211.731

211.736

10.354

68.721

68.736

16.231

9

Algemeen

28.144

28.144

0

– 1.025

– 1.025

0

10

Apparaatsuitgaven

230.232

230.232

5.354

66.538

66.553

15.831

11

Nominaal en onvoorzien

– 46.645

– 46.640

5.000

3.208

3.208

400

   

3

(4)= (1)+(2)+(3)

Art.

Omschrijving

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

Totaal geraamd

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

7.725.660

– 10.609

60.557

22.321.684

14.728.176

173.446

               
 

Beleidsartikelen

7.661.729

– 74.487

58.004

21.977.301

14.383.826

144.308

1

Volksgezondheid

128.793

– 9.050

1.000

617.396

584.543

12.003

2

Curatieve zorg

4.124.085

64.167

28.051

8.709.516

4.620.492

88.904

3

Langdurige zorg en ondersteuning

3.354.785

– 10.915

1.411

6.987.106

3.619.216

4.852

4

Zorgbreed beleid

155.175

– 3.075

27.542

996.737

882.759

32.400

5

Jeugd

– 90.049

– 90.049

0

129.536

129.568

4.508

6

Sport en bewegen

– 31.437

– 45.942

0

64.411

74.649

740

7

Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II

17.965

17.965

0

323.038

323.038

901

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

2.412

2.412

0

4.149.561

4.149.561

0

               
 

Niet-Beleidsartikelen

63.931

63.878

2.553

344.383

344.350

29.138

9

Algemeen

6.983

6.983

0

34.102

34.102

0

10

Apparaatsuitgaven

12.658

12.605

7.953

309.428

309.390

29.138

11

Nominaal en onvoorzien

44.290

44.290

– 5.400

853

858

0

   

5

6

Art.

Omschrijving

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

23.434.083

15.328.723

1.011.248

1.112.399

600.547

837.802

               
 

Beleidsartikelen

23.103.589

14.994.256

975.382

1.126.288

610.430

831.074

1

Volksgezondheid

625.302

591.257

21.221

7.906

6.714

9.218

2

Curatieve zorg

8.697.819

4.614.648

98.455

– 11.697

– 5.844

9.551

3

Langdurige zorg en ondersteuning

7.052.568

3.604.436

2.755

65.462

– 14.780

– 2.097

4

Zorgbreed beleid

1.146.830

873.245

36.609

150.093

– 9.514

4.209

5

Jeugd

117.034

110.430

11.647

– 12.502

– 19.138

7.139

6

Sport en bewegen

63.971

73.079

274

– 440

– 1.570

– 466

7

Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II

574.550

301.646

3.765

251.512

– 21.392

2.864

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

4.825.515

4.825.515

800.656

675.954

675.954

800.656

               
 

Niet-Beleidsartikelen

330.494

334.467

35.866

– 13.889

– 9.883

6.728

9

Algemeen

31.095

33.736

0

– 3.007

– 366

0

10

Apparaatsuitgaven

299.399

300.731

35.866

– 10.029

– 8.659

6.728

11

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

– 853

– 858

0

Wijziging van de begrotingsstaten van de agentschappen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen (bedragen x € 1.000)

Naam Agentschap

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(1)

Realisatie

(2)

Verschil realisatie en begroting

(3)=(2)–(1)

Realisatie t-1

(4)

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Totaal baten

40.000

46.749

6.749

39.210

Totaal lasten

40.000

41.556

1.556

38.510

Saldo van baten en lasten

0

5.193

5.193

700

       

Totaal kapitaalontvangsten

0

0

0

1.033

Totaal kapitaaluitgaven

– 500

– 111

389

– 253

         

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

     

Totaal baten

43.930

49.132

5.202

42.882

Totaal lasten

43.930

48.995

5.065

43.604

Saldo van baten en lasten

0

137

137

– 722

         

Totaal kapitaalontvangsten

5.000

0

– 5.000

0

Totaal kapitaaluitgaven

– 5.200

– 9.421

– 4.221

– 7.428

         

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

     

Totaal baten

323.456

336.838

13.382

337.194

Totaal lasten

323.456

331.213

7.757

339.974

Saldo van baten en lasten

0

5.625

5.625

– 2.780

         

Totaal kapitaalontvangsten

12.000

4

– 11.996

0

Totaal kapitaaluitgaven

– 14.360

– 10.955

3.405

– 22.210

Licence