Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen, alle voor het jaar 2015.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2015 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Wijziging van de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015 (Slotwet)

(Bedragen x € 1.000)

   

-1-

-2-

-3-

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

3.792.551

3.603.059

621.448

282.491

282.491

– 19.094

315.093

477.000

387.037

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Woningmarkt

3.377.405

3.335.413

501.116

138.238

138.238

– 55.044

486.673

498.580

390.548

2

Woonomgeving en

bouw

249.123

101.623

91

73.676

73.676

0

– 181.359

– 31.359

0

3

Kwaliteit Rijksdienst

18.333

18.333

0

5.380

5.380

297

6.250

6.250

989

6

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

147.690

147.690

120.241

65.197

65.197

35.653

3.529

3.529

– 4.500

   

(4)=(1)+(2)+(3)

-5-

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

4.390.135

4.362.550

989.391

4.245.300

4.265.693

973.735

– 144.835

– 96.857

– 15.656

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Woningmarkt

4.002.316

3.972.231

836.620

3.959.739

3.965.674

810.381

– 42.577

– 6.557

– 26.239

2

Woonomgeving en bouw

141.440

143.940

91

34.918

49.839

116

– 106.522

– 94.101

25

3

Kwaliteit Rijksdienst

29.963

29.963

1.286

28.862

29.318

1.334

– 1.101

– 645

48

6

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

216.416

216.416

151.394

221.781

220.862

161.904

5.365

4.446

10.510

Wijziging van de begrotingsstaten van de agentschappen van Wonen en Rijksdienst voor het jaar 2015 (Slotwet)

(Bedragen x € 1.000)

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Baten-lastenagentschap

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties

(+ of –)

1e suppletoire begroting

Mutaties

(+ of –)

2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

(+ of –)

(+=tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

Logius

           

Totale baten

104.132

0

27.368

131.500

145.963

14.463

Totale lasten

104.132

0

26.868

131.000

144.330

13.330

Saldo van baten en lasten

0

0

500

500

1.633

1.133

             

Totale kapitaalontvangsten

6.000

0

0

6.000

1.350

– 4.650

Totale kapitaaluitgaven

9.000

0

0

9.000

2.802

– 6.198

             

P-Direkt

           

Totale baten

71.533

5.635

0

77.168

76.427

– 741

Totale lasten

71.533

6.935

0

78.468

77.120

– 1.348

Saldo van baten en lasten

0

– 1.300

0

– 1.300

– 693

607

             

Totale kapitaalontvangsten

11.000

297

0

11.297

0

– 11.297

Totale kapitaaluitgaven

24.650

– 297

0

24.353

16.982

– 7.371

             

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

           

Totale baten

113.977

– 12.201

35.650

137.426

135.998

– 1.428

Totale lasten

113.977

– 12.401

36.796

138.372

136.767

– 1.605

Saldo van baten en lasten

0

200

– 1.146

– 946

– 769

177

             

Totale kapitaalontvangsten

2.000

5.089

0

7.089

5.840

– 1.249

Totale kapitaaluitgaven

3.100

– 600

0

2.500

2.331

– 169

             

FMHaaglanden

           

Totale baten

114.863

5.378

0

120.241

124.695

4.454

Totale lasten

114.863

6.147

0

121.010

117.009

– 4.001

Saldo van baten en lasten

0

– 769

0

– 769

7.686

8.455

             

Totale kapitaalontvangsten

12.500

0

0

12.500

11.604

– 896

Totale kapitaaluitgaven

17.413

1.189

0

18.602

17.250

– 1.352

             

SSC ICT

           

Totale baten

178.000

0

21.805

199.805

221.495

21.690

Totale lasten

178.000

0

21.805

199.805

226.200

26.395

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 4.705

– 4.705

             

Totale kapitaalontvangsten

30.000

0

1.500

31.500

35.503

4.003

Totale kapitaaluitgaven

58.000

0

– 1.500

56.500

56.933

433

             

Rijksgebouwendienst

           

Totale baten

1.260.440

0

55.000

1.315.440

1.219.543

– 95.897

Totale lasten

1.226.198

0

– 10.000

1.216.198

1.204.796

– 11.402

Saldo van baten en lasten

34.242

0

65.000

99.242

14.747

– 84.495

             

Totale kapitaalontvangsten

474.000

0

– 175.000

299.000

260.211

– 38.789

Totale kapitaaluitgaven

872.223

– 20.253

175.000

1.026.970

563.652

– 463.318

             

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

           

Totale baten

34.030

0

0

34.030

26.749

– 7.281

Totale lasten

33.860

0

0

33.860

23.829

– 10.031

Saldo van baten en lasten

170

0

0

170

2.920

2.750

             

Totale kapitaalontvangsten

87.824

0

– 61.000

26.824

20.398

– 6.426

Totale kapitaaluitgaven

88.256

– 1.923

61.000

147.333

23.102

– 124.231

             

Dienst Vastgoed Defensie

           

Totale baten

0

1.436

0

1.436

194.382

192.946

Totale lasten

0

193

0

193

198.513

198.320

Saldo van baten en lasten

0

1.243

0

1.243

– 4.131

– 5.374

             

Totale kapitaalontvangsten

0

4.799

0

     

Totale kapitaaluitgaven

0

16.702

0

     
             

Dienst van de Huurcommissie

           

Totale baten

11.642

3.017

0

14.659

15.274

615

Totale lasten

11.642

3.777

0

15.419

15.247

– 172

Saldo van baten en lasten

0

– 760

0

– 760

27

787

             

Totale kapitaalontvangsten

0

182

0

182

0

– 182

Totale kapitaaluitgaven

1.716

215

0

1.931

696

– 1.235

Licence