Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2015 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

De vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015
Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2015
Begroting 2015
Ministerie van Financiën
(Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

6.922.713

121.575.790

         
 

Beleidsartikelen

     

01

Belastingen

3.222.131

3.222.131

115.547.130

02

Financiële markten

21.500

21.500

12.515

03

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

19.314

19.314

2.929.491

04

Internationale financiële betrekkingen

290.606

384.077

24.579

05

Exportkredietverzekeringen,-garanties en investeringsverzekeringen

10.616.438

88.058

103.250

06

BTW-Compensatiefonds

2.901.122

2.901.122

2.901.122

07

Beheer materiële activa

306

306

1.800

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

08

Centraal Apparaat

236.162

236.162

55.903

09

Algemeen

0

0

0

10

Nominaal en onvoorzien

50.043

50.043

0

Vastgestelde begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015
Begroting 2015
Nationale Schuld
(Bedragen x € 1.000)
 

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

54.832.587

58.096.175

         
 

Beleidsartikelen

     

11

Financiering staatsschuld

50.473.791

50.473.791

55.363.913

12

Kasbeheer

4.358.796

4.358.796

2.732.262

Begrote departementale uitgaven Ministerie van Financiën naar beleidsterrein voor 2015 (x € 1.000)

Begrote departementale uitgaven Ministerie van Financiën naar beleidsterrein voor 2015 (x € 1.000)

Begrote departementale ontvangsten Ministerie van Financiën voor 2015 (x € 1.000)

Begrote departementale ontvangsten Ministerie van Financiën voor 2015 (x € 1.000)

Begrote departementale niet-belastingontvangsten (exclusief BTW-Compensatiefonds) Ministerie van Financiën naar beleidsterrein voor 2015 (x € 1.000)

Begrote departementale niet-belastingontvangsten (exclusief BTW-Compensatiefonds) Ministerie van Financiën naar beleidsterrein voor 2015 (x € 1.000)

Begrote uitgaven Nationale Schuld voor 2015 (x € 1.000)

Begrote uitgaven Nationale Schuld voor 2015 (x € 1.000)

Begrote ontvangsten Nationale Schuld voor 2015 (x € 1.000)

Begrote ontvangsten Nationale Schuld voor 2015 (x € 1.000)
Licence