Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het Agentschap SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015
Departementale begrotingsstaat (XV) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2015
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
(x € 1.000)
   

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

32.421.680

1.685.276

         
 

Beleidsartikelen

 

32.078.230

1.681.703

         

1

Arbeidsmarkt

17.447

17.525

33.748

2

Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening inclusief aanpak jeugdwerkloosheid

6.457.735

6.529.723

500

3

Arbeidsongeschiktheid

604

604

0

4

Jonggehandicapten

3.113.430

3.113.430

0

5

Werkloosheid inclusief aanpak ouderenwerkloosheid

41.859

41.859

0

6

Ziekte en zwangerschap

6.743

6.743

0

7

Kinderopvang

2.408.446

2.408.446

1.408.866

8

Oudedagsvoorziening

31.890

31.890

0

9

Nabestaanden

829

829

0

10

Tegemoetkoming ouders

5.389.722

5.389.722

237.589

11

Uitvoeringskosten

462.130

462.130

0

12

Rijksbijdragen

13.952.163

13.952.163

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

123.166

123.166

1.000

         
 

Niet-beleidsartikelen

 

343.450

3.573

         

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

277.741

277.741

3.573

97

Aflopende regelingen

0

0

0

98

Algemeen

46.404

46.326

0

99

Nominaal en onvoorzien

19.383

19.383

0

Begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2015
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
(x € 1.000)
 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Agentschap SZW

22.158

22.158

0

Totaal

22.158

22.158

0

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap SZW

750

0

Totaal

750

0

Begrotingsuitgaven 2015 (€ 32.422 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Begrotingsuitgaven 2015 (€ 32.422 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Begrotingsontvangsten 2015 (€ 1.685 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Begrotingsontvangsten 2015 (€ 1.685 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Premie-uitgaven 2015 (€ 57.164 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Premie-uitgaven 2015 (€ 57.164 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Premie-ontvangsten 2015 (€ 428 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Premie-ontvangsten 2015 (€ 428 mln) naar artikel (x € 1 mln)

SZA-uitgaven 2015 (€ 76.992 mln) naar beleidsdomein (x € 1 mln)

SZA-uitgaven 2015 (€ 76.992 mln) naar beleidsdomein (x € 1 mln)
Licence