Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2015 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2015 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Vastgestelde begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015
(Bedragen x € 1000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

3.603.059

621.448

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Woningmarkt

3.377.405

3.335.413

501.116

2

Woonomgeving en bouw

294.123

101.623

91

3

Kwaliteit Rijksdienst

18.333

18.333

0

6

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

147.690

147.690

120.241

Vastgestelde begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen voor het jaar 2015 (Bedragen x € 1.000)

Naam Baten- en lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Logius

104.132

104.132

0

P-Direkt

71.533

71.533

0

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

113.977

113.977

0

FMHaaglanden

114.863

114.863

0

SSC ICT Haaglanden

178.000

178.000

0

Rijksgebouwendienst

1.260.440

1.226.198

34.242

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

34.030

33.860

170

Dienst van de Huurcommissie

11.642

11.642

0

Naam Baten- en lastenagentschap

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Logius

9.000

6.000

P-Direkt

24.650

11.000

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

3.100

2.000

FMHaaglanden

17.413

12.500

SSC ICT Haaglanden

58.000

30.000

Rijksgebouwendienst

872.223

474.000

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

88.256

87.824

Dienst van de Huurcommissie

1.716

0

Geraamde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen

Geraamde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen

Geraamde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen

Geraamde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen
Licence