Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) en van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H), alle voor het jaar 2016;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2016 (Eerste suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

   

107.537

257.466

36.475

5.029

5.029

6.300

               

Beleidsartikelen

           

1

Waarborgfunctie

70.252

70.252

4.857

1.500

1.500

500

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

14.559

14.559

3.213

2.407

2.407

5.800

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

149.929

28.405

0

0

0

               

Niet beleidsartikelen

           

6

Apparaat

21.466

21.466

0

– 1.584

– 1.584

0

7

Nominaal en onvoorzien

1.260

1.260

0

2.706

2.706

0

Wijziging begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2016 (Eerste suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

   

33.409

33.409

33.409

0

0

0

               

Beleidsartikelen

           

1

BES-Fonds

33.409

33.409

33.409

0

0

0

Licence