Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IX), voor het jaar 2016.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2016

(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

 

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

6.843.138

121.523.987

 

541.852

977.766

 

Beleidsartikelen

           

1

Belastingen

3.114.765

3.114.765

116.447.338

212.667

212.667

807.673

2

Financiële Markten

4.185.879

22.379

10.311

1.334

1.334

24.165

3

Financ. act. Publiek-Private sector

19.401

19.401

1.881.850

21.570

21.570

160.067

4

Internationale Fin. Betrekkingen

268.782

439.981

22.992

– 4.991.000

241.756

– 9.577

5

Exportkrediet- en investeringsverzekering

10.616.436

88.056

246.952

0

0

0

6

BTW-Compensatiefonds

2.851.726

2.851.726

2.851.726

4.265

4.265

4.265

7

Beheer materiële activa

306

306

1.800

0

0

0

               
 

Niet beleidsartikelen

           

8

Centraal Apparaat

242.985

242.985

61.018

– 360

– 360

– 8.827

10

Nominaal en onvoorzien

63.539

63.539

0

58.620

58.620

0

 

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

37.429.420

43.891.051

 

3.915.170

6.400.963

               

1

Financiering staatsschuld

36.227.971

36.227.971

38.503.000

3.556.000

3.556.000

4.581.000

2

Kasbeheer

1.201.449

1.201.449

5.388.051

359.170

359.170

1.819.963

Licence