Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschap DUO voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2016

(Eerste suppletoire begroting)

(bedragen x € 1.000)

 

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

38.838.987

36.863.389

1.337.192

1.637.867

1.517.453

– 24.881

               
 

Beleidsartikelen

38.599.826

36.624.228

1.336.625

773.858

653.444

– 24.881

01

Primair onderwijs

9.957.395

9.957.395

1.661

26.436

26.436

15.000

03

Voortgezet onderwijs

7.579.547

7.574.452

4.661

246.037

130.864

5.552

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.026.058

4.064.713

3.000

– 5.023

– 14.969

0

06

Hoger beroepsonderwijs

2.848.076

2.823.794

1.213

– 138.255

– 63.662

263

07

Wetenschappelijk onderwijs

4.142.227

4.160.209

16

117.747

52.418

0

08

Internationaal beleid

12.327

13.662

99

216

163

0

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

250.915

250.915

6.000

– 12.087

– 11.484

0

11

Studiefinanciering

4.953.609

4.953.609

869.711

451.713

451.713

– 54.908

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

88.307

88.307

3.034

– 133

– 133

– 4

13

Lesgelden

7.071

7.071

249.135

– 13

– 13

216

14

Cultuur

2.783.796

757.563

494

30.858

31.119

0

15

Media

1.005.154

1.005.485

197.500

7.334

7.334

9.000

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

934.735

953.579

101

45.892

43.537

0

25

Emancipatie

10.609

13.474

0

3.136

121

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

239.161

239.161

567

864.009

864.009

0

91

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

854.188

854.188

0

95

Apparaatsuitgaven

239.161

239.161

567

9.821

9.821

0

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2016

(Eerste suppletoire begroting)

(bedragen x € 1.000)

 

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Naam agentschap

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

260.867

260.867

0

24.922

24.922

0

Totaal

260.867

260.867

0

24.922

24.922

0

Licence