Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2016

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden

Gegeven

De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2016 (Tweede suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutatie (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutatie (+ of –) 2e suppletoire begroting

Art

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

6.843.138

121.523.987

 

541.852

977.766

 

2.512.450

9.842.347

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Belastingen

3.114.765

3.114.765

116.447.338

214.667

214.667

807.673

581.400

48.400

3.875.243

2

Financiele Markten

4.185.879

22.379

10.311

1.334

1.334

24.165

– 2.801

– 2.801

18.549

3

Financ. act. Publiek-Private sector

19.401

19.401

1.881.850

21.570

21.570

160.067

– 124.584

2.498.516

5.789.035

4

Internationale Fin. Betrekkingen

268.782

439.981

22.992

– 4.991.000

241.756

– 9.577

99.356

– 85.264

– 3.363

5

Exportkrediet- en investeringsverzekering

10.616.436

88.056

246.952

0

0

0

88.885

88.885

88.798

6

BTW-Compensatiefonds

2.851.726

2.851.726

2.851.726

4.265

4.265

4.265

77.674

77.674

77.674

7

Beheer materiele activa

306

306

1.800

0

0

0

– 306

– 306

– 1.800

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

8

Centraal Apparaat

65496

242.985

61.018

– 360

– 360

– 8.827

– 5.761

– 5.761

– 1.789

10

Nominaal en onvoorzien

63.539

63.539

0

58.620

58.620

0

– 106.893

– 106.893

0

Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016 (Tweede suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutatie (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutatie (+ of –) 2e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

37.429.420

43.891.051

 

3.915.170

6.400.963

 

2.615.427

– 1.731.103

                     

1

Financiering staatsschuld

36.227.971

36.227.971

38.503.000

3.556.000

3.556.000

4.581.000

2.642.591

2.642.591

– 4.379.000

2

Kasbeheer

1.201.449

1.201.449

5.388.051

359.170

359.170

1.819.963

– 27.164

– 27.164

2.647.897

Licence