Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(4)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

36.863.389

1.337.192

 

1.517.453

– 24.881

 

343.905

– 14.231

                     
 

Beleidsartikelen

 

36.624.228

1.336.625

 

653.444

– 24.881

 

1.209.679

– 14.231

1

Primair onderwijs

9.957.395

9.957.395

1.661

26.436

26.436

15.000

238.837

239.626

11.800

3

Voortgezet onderwijs

7.579.547

7.574.452

4.661

246.037

130.864

5.552

512.834

243.190

0

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.026.058

4.064.713

3.000

– 5.023

– 14.969

0

386.619

71.471

0

6

Hoger beroepsonderwijs

2.848.076

2.823.794

1.213

– 138.255

– 63.662

263

150.622

73.256

0

7

Wetenschappelijk onderwijs

4.142.227

4.160.209

16

117.980

52.418

0

115.414

115.819

0

8

Internationaal beleid

12.327

13.662

99

216

163

0

680

173

0

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

250.915

250.915

6.000

– 12.087

– 11.484

0

– 44.861

– 18.173

0

11

Studiefinanciering

4.953.609

4.953.609

869.711

451.713

451.713

– 54.908

424.734

424.734

– 28.000

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

88.307

88.307

3.034

– 133

– 133

– 4

602

602

0

13

Lesgelden

7.071

7.071

249.135

– 13

– 13

216

78

78

0

14

Cultuur

2.783.796

757.563

494

30.858

31.119

0

– 78.138

9.510

1.760

15

Media

1.005.154

1.005.485

197.500

7.334

7.334

9.000

– 22.004

6.288

0

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

934.735

953.579

101

45.892

43.537

0

57.748

44.856

0

25

Emancipatie

10.609

13.474

0

3.136

121

0

– 326

– 1.751

209

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

239.161

567

 

864.009

0

 

– 865.774

0

91

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

854.188

854.188

0

– 854.188

– 854.188

0

95

Apparaatskosten

239.161

239.161

567

9.821

9.821

0

– 11.586

– 11.586

0

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschap (Najaarsnota) Begroting 2016 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (bedragen x € 1.000)

Naam

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

260.867

260.867

0

24.922

24.922

0

35.583

35.458

125

Totaal

260.867

260.867

0

24.922

24.922

0

35.583

35.458

125

Naam

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

                 

Totaal

0

 

0

0

 

0

0

 

0

Licence