Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar voor het jaar 2016.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (Tweede suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

8.136.661

8.175.961

212.479

– 75.334

– 57.792

28.936

– 94.502

– 207.853

– 34.865

                     
 

Beleidsartikelen

                 

11

Integraal waterbeleid

41.900

45.973

0

2.760

840

0

6.018

1.120

0

12

Waterkwaliteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Ruimtelijke ontwikkeling

111.358

112.233

934

– 10.115

– 7.674

7.890

27.299

12.461

14.007

14

Wegen en verkeersveiligheid

28.702

33.414

6.782

5.025

1.850

0

4.833

– 446

– 715

15

OV-keten

5.171

6.135

0

1.492

241

0

– 764

– 1.338

6.195

16

Spoor

4.573

23.996

0

710

– 1.608

0

23.412

2.663

0

17

Luchtvaart

25.355

24.985

9.311

2.692

552

1.001

5.077

3.144

– 1.985

18

Scheepvaart en Havens

33.737

24.997

0

3.591

1.145

0

– 15.313

– 3 108

0

19

Klimaat

54.747

57.761

189.000

15.823

13.139

5.900

7.365

4.040

– 53.415

20

Lucht en Geluid

25.758

30.983

0

4.703

1.624

0

120

– 3.980

0

21

Duurzaamheid

21.842

23.564

0

– 4.213

– 4.569

0

432

– 904

2.170

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

33.309

34.012

928

– 4.253

– 2.338

1.129

25.602

2.279

– 1.757

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

32.566

33.433

0

6

164

0

3.380

3.380

0

24

Handhaving en toezicht

110.655

110.655

0

3.329

3.329

0

4.986

4.986

0

25

Brede doeluitkering

854.242

852.688

0

2.749

29. 263

0

44.543

11.985

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.375 221

6.375 221

0

– 184.353

– 184.353

0

– 164.569

– 164.569

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

97

Algemeen departement

44.730

45.738

1.994

2.542

3.217

0

14.514

13.174

– 893

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

332.770

340.148

3.530

4.604

9.812

13.016

– 3.905

– 15.208

1.528

99

Nominaal en onvoorzien

25

25

0

77.574

77.574

0

– 77.532

– 77.532

0

Wijziging van de suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (Tweede suppletoire begroting) Bedragen x € 1.000

(Bedragen x € 1.000)

 

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Rijkswaterstaat

2.426.868

2.417.868

9.000

243.711

243.711

0

117.636

117.636

0

Inspectie Leefomgeving en Transport

146.214

146.214

0

3.320

3.320

0

5.219

5.219

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

61.208

61.208

0

649

649

0

10.466

10.466

0

Nederlandse Emissieautoriteit

7.229

7.229

0

– 18

– 18

0

861

861

0

Totaal

2.641.519

2.632.519

9.000

247.662

247.662

0

134.182

134.182

0

(Bedragen x € 1.000)

 

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijkswaterstaat

64.600

39.300

– 4.600

4.500

– 22.600

18.500

Inspectie Leefomgeving en Transport

2.000

0

1.689

0

0

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

4.230

3.970

– 1.251

– 991

– 1.979

– 1.979

Nederlandse Emissieautoriteit

680

0

0

750

0

0

Totaal

71.510

43.270

– 4.162

4.259

– 24.579

16.521

Licence