Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie, alle voor het jaar 2016 en vastgesteld bij de wet van 16 december 2015, Stb. 30, laatstelijk gewijzigd bij wet van 23 augustus 2016, Stb. 330;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (x € 1.000)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2016

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

31.695.334

31.867.150

1.724.007

440.183

362.362

125.490

– 417.731

– 439.944

9.055

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Arbeidsmarkt

21.333

21.233

29.636

1.042

1.042

0

602

602

– 9.533

2

Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

                 
 

inclusief aanpak jeugdwerkloosheid

6.435.802

6.611.078

3.475

32.136

– 49.987

22.930

164.525

148.120

32.404

3

Arbeidsongeschiktheid

765

765

0

– 26

– 26

0

14

14

 

4

Jonggehandicapten

3.174.376

3.174.376

0

3.910

3.910

0

95.895

95.895

 

5

Werkloosheid inclusief aanpak ouderenwerkloosheid

66.620

66.620

0

746

746

0

– 10.297

– 10.297

 

6

Ziekte en zwangerschap

7.416

7.416

0

235

235

428

– 382

– 382

 

7

Kinderopvang

2.365.471

2.365.471

1.432.185

41.072

41.072

62.845

24.120

24.120

– 19.547

8

Oudedagsvoorziening

40.014

40.014

0

– 16.129

– 16.129

2.123

381

381

 

9

Nabestaanden

1.083

1.083

0

95

95

0

21

21

 

10

Tegemoetkoming ouders

5.433.168

5.429.468

239.915

– 10.178

– 6.478

20.111

41.011

41.011

4.136

11

Uitvoeringskosten

458.267

458.267

0

– 34.102

– 34.102

16.320

11.022

11.022

 

12

Rijksbijdragen

13.147.314

13.147.314

0

50.827

50.827

0

– 391.736

– 391.736

1.745

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

144.278

144.278

800

132.837

132.837

0

– 24.372

– 28.372

2.770

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

261.914

262.254

17.996

15.852

15.852

733

– 14.340

– 14.340

– 3.641

97

Aflopende regelingen

0

0

0

0

0

0

   

13

98

Algemeen

47.231

47.231

0

– 6.846

– 6.244

0

– 201

– 2.009

708

99

Nominaal en onvoorzien

90.282

90.282

0

228.712

228.712

0

– 313.994

– 313.994

 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (x € 1.000)

Suppletoire begrotingsstaat inzake het agentschap (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2016

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Agentschap SZW

15.000

15.000

0

2.570

2.320

250

635

275

360

Totaal

15.000

15.000

0

2.570

2.320

250

635

275

360

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap SZW

1.000

0

200

0

0

0

Totaal

1.000

0

200

0

0

0

Licence