Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB), en van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA), beide voor het jaar 2016;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016 (slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat (slotwet)

Begroting 2016

Ministerie van Financiën (IXB)

(Bedragen x € 1.000)

   

(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(2)

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting

Art

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

6.843.138

121.523.987

 

541.852

977.766

 

2.512.450

9.842.347

                     
 

Beleidsartikelen

 

6.536.614

121.462.969

 

483.592

986.593

 

2.625.104

9.844.136

1

Belastingen

3.114.765

3.114.765

116.447.338

214.667

214.667

807.673

581.400

48.400

3.875.243

2

Financiële markten

4.185.879

22.379

10.311

1.334

1.334

24.165

– 2.801

– 2.801

18.549

3

Financ. act. Publiek-Private sector

19.401

19.401

1.881.850

21.570

21.570

160.067

– 124.584

2.498.516

5.789.035

4

Internationale Fin. Betrekkingen

268.782

439.981

22.992

– 4.991.000

241.756

– 9.577

99.356

– 85.264

– 3.363

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.616.436

88.056

246.952

0

0

0

88.885

88.885

88.798

6

BTW-Compensatiefonds

2.851.726

2.851.726

2.851.726

4.265

4.265

4.265

77.674

77.674

77.674

7

Beheer materiële activa

306

306

1.800

0

0

0

– 306

– 306

– 1.800

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

306.524

61.018

 

58.260

– 8.827

 

– 112.654

– 1.789

8

Apparaat Kerndepartement

242.985

242.985

61.018

– 360

– 360

– 8.827

– 5.761

– 5.761

– 1.789

10

Nominaal en onvoorzien

63.539

63.539

0

58.620

58.620

0

– 106.893

– 106.893

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

(5)

Realisatie

(6)=(5)-(4)

Slotwetmutaties (+ of -)

Art

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

9.897.440

132.344.100

 

9.967.507

133.265.184

 

70.067

921.084

                     
 

Beleidsartikelen

 

9.645.310

132.293.698

 

9.745.569

133.213.398

 

100.259

919.700

1

Belastingen

3.910.832

3.377.832

121.130.254

3.651.055

3.323.566

121.876.136

– 259.777

– 54.266

745.882

2

Financiële markten

4.184.412

20.912

53.025

4.185.048

18.834

56.555

636

– 2.078

3.530

3

Financ. act. Publiek-Private sector

– 83.613

2.539.487

7.830.952

223.513

2.615.449

7.921.995

307.126

75.962

91.043

4

Internationale Fin. Betrekkingen

– 4.622.862

596.473

10.052

– 33.540.633

597.440

10.053

– 28.917.771

967

1

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.705.321

176.941

335.750

206.840

186.714

345.093

– 10.498.481

9.773

9.343

6

BTW-Compensatiefonds

2.933.665

2.933.665

2.933.665

3.003.566

3.003.566

3.003.566

69.901

69.901

69.901

7

Beheer materiële activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

252.130

50.402

 

221.938

51.786

 

– 30.192

1.384

8

Apparaat Kerndepartement

236.864

236.864

50.402

222.645

221.938

51.786

– 14.219

– 14.926

1.384

10

Nominaal en onvoorzien

15.266

15.266

0

0

0

0

– 15.266

– 15.266

0

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016 (slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat (slotwet)

Begroting 2016

Nationale Schuld (IXA)

(Bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2de suppletoire begroting

Art

Omschrijving

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

37.429.420

43.891.051

 

3.915.170

6.400.963

 

2.615.427

– 1.731.103

                     

11

Financiering staatsschuld

36.227.971

36.227.971

38.503.000

3.556.000

3.556.000

4.581.000

2.642.591

2.642.591

– 4.379.000

12

Kasbeheer

1.201.449

1.201.449

5.388.051

359.170

359.170

1.819.963

– 27.164

– 27.164

2.647.897

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

Art

Omschrijving

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

43.960.017

48.560.911

 

45.348.898

49.308.158

 

1.388.881

747.247

                     

11

Financiering staatsschuld

42.426.562

42.426.562

38.705.000

43.840.168

43.840.168

40.651.147

1.413.606

1.413.606

1.946.147

12

Kasbeheer

1.533.455

1.533.455

9.855.911

1.508.730

1.508.730

8.657.011

– 24.725

– 24.725

– 1.198.900

Licence