Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2016;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

8.136.661

8.175.961

212.479

– 75.334

– 57.792

28.936

– 94.502

– 207.853

– 34.865

7.966.825

7.910.316

206.550

7.977.415

7.890.991

210.072

10.590

– 19.325

3.522

                                       
 

Beleidsartikelen

                                   

11

Integraal Waterbeleid

41.900

45.973

0

2.760

840

0

6.018

1.120

0

50.678

47.933

0

54.638

48.869

248

3.960

936

248

13

Ruimtelijke Ontwikkeling

111.358

112.233

934

– 10.115

– 7.674

7.890

27.299

12.461

14.007

128.542

117.020

22.831

119.402

114.623

23.057

– 9.140

– 2.397

226

14

Wegen en Verkeersveiligheid

28.702

33.414

6.782

5.025

1.850

0

4.833

– 446

– 715

38.560

34.818

6.067

63.115

34.635

3.149

24.555

– 183

– 2.918

15

OV-keten

5.171

6.135

0

1.492

241

0

– 764

– 1.338

6.195

5.899

5.038

6.195

5.566

4.745

6.207

– 333

– 293

12

16

Spoor

4.573

23.996

0

710

– 1.608

0

23.412

2.663

0

28.695

25.051

0

28.104

18.896

3

– 591

– 6.155

3

17

Luchtvaart

25.355

24.985

9.311

2.692

552

1.001

5.077

3.144

– 1.985

33.124

28.681

8.327

30.324

27.440

8.392

– 2.800

– 1.241

65

18

Scheepvaart en Havens

33.737

24.997

0

3.591

1.145

0

– 15.313

– 3.108

0

22.015

23.034

0

21.489

22.733

254

– 526

– 301

254

19

Klimaat

54.747

57.761

189.000

15.823

13.139

5.900

7.365

4.040

– 53.415

77.935

74.940

141.485

71.954

72.006

145.474

– 5.981

– 2.934

3.989

20

Lucht en Geluid

25.758

30.983

0

4.703

1.624

0

120

– 3.980

0

30.581

28.627

0

16.205

28.869

236

– 14.376

242

236

21

Duurzaamheid

21.842

23.564

0

– 4.213

– 4.569

0

432

– 904

2.170

18.061

18.091

2.170

18.986

19.059

2.198

925

968

28

22

Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

33.309

34.012

928

– 4.253

– 2.338

1.129

25.602

2.279

– 1.757

54.658

33.953

300

55.234

34.663

272

576

710

– 28

23

Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

32.566

33.433

0

6

164

0

3.380

3.380

0

35.952

36.977

0

35.956

36.981

0

4

4

0

24

Handhaving en Toezicht

110.655

110.655

0

3.329

3.329

0

4.986

4.986

0

118.970

118.970

0

118.970

118.970

0

0

0

0

25

Brede Doeluitkering

854.242

852.688

0

2.749

29.263

0

44.543

11.985

0

901.534

893.936

0

923.409

893.936

0

21.875

0

0

26

Bijdrage Investeringsfondsen

6.375.221

6.375.221

0

– 184.353

– 184.353

0

– 164.569

– 164.569

0

6.026.299

6.026.299

0

6.026.299

6.026.299

0

0

0

0

                                       
 

Niet-beleidsartikelen

                                   

97

Algemeen Departement

44.730

45.738

1.994

2.542

3.217

0

14.514

13.174

– 893

61.786

62.129

1.101

47.952

59.524

1.259

– 13.834

– 2.605

158

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

332.770

340.148

3.530

4.604

9.812

13.016

– 3.905

– 15.208

1.528

333.469

334.752

18.074

339.812

328.743

19.323

6.343

– 6.009

1.249

99

Nominaal en Onvoorzien

25

25

0

77.574

77.574

0

– 77.532

– 77.532

0

67

67

0

0

0

0

– 67

– 67

0

1

De bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap RWS van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)-(4) Slotwetmutaties (+ of –)

Totale baten

2.426.868

243.711

117.636

2.788.215

2.456.489

– 331.726

Totale lasten

2.417.868

243.711

117.636

2.779.215

2.382.132

– 397.083

Saldo van baten en lasten

9.000

0

0

9.000

74.357

65.357

             

Totale kapitaalontvangsten

39.300

4.500

18.500

62.300

38.338

– 23.962

Totale kapitaaluitgaven

64.600

– 4.600

– 22.600

37.400

49.382

11.982

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap ILT van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)-(4) Slotwetmutaties (+ of –)

Totale baten

146.214

3.320

5.219

154.753

156.957

2.204

Totale lasten

146.214

3.320

5.219

154.753

152.166

– 2.587

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

4.791

4.791

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

36

36

Totale kapitaaluitgaven

2.000

1.689

0

3.689

1.768

– 1.921

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap KNMI van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)-(4) Slotwetmutaties (+ of –)

Totale baten

61.208

649

10.466

72.323

73.960

1.637

Totale lasten

61.208

649

10.466

72.323

73.827

1.504

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

133

133

             

Totale kapitaalontvangsten

3.970

– 991

– 1.979

1.000

232

– 768

Totale kapitaaluitgaven

4.230

– 1.251

– 1.979

1.000

2.194

1.194

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap NEa van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)-(4) Slotwetmutaties (+ of –)

Totale baten

7.229

– 18

861

8.072

8.149

77

Totale lasten

7.229

– 18

861

8.072

7.428

– 644

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

721

721

             

Totale kapitaalontvangsten

0

750

0

750

0

– 750

Totale kapitaaluitgaven

680

0

0

680

782

102

Licence