Base description which applies to whole site
+

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2016;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

   

1

2

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting t/m incidentele suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

14.395.464

14.556.514

174.663

– 7.361.111

264.548

15.524

               
 

Beleidsartikelen

14.133.942

14.295.019

164.306

– 7.405.222

220.411

– 3.500

1

Volksgezondheid

606.939

613.156

10.903

– 9.602

– 7.391

– 3.500

2

Curatieve zorg

4.098.913

4.188.457

60.955

– 3.810.150

46.738

0

3

Langdurige zorg en ondersteuning

3.643.306

3.644.801

3.441

– 3.275.292

90.408

0

4

Zorgbreed beleid

829.432

871.197

4.858

– 54.217

75.939

0

5

Jeugd

126.154

126.154

82.508

84.977

84.977

0

6

Sport en bewegen

106.757

128.813

740

– 64.485

– 63.015

0

7

Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II

290.109

290.109

901

– 249.208

20.000

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

4.432.332

4.432.332

0

– 27.245

– 27.245

0

               
 

Niet-Beleidsartikelen

261.522

261.495

10.357

44.111

44.137

19.024

9

Algemeen

27.336

27.336

0

2.354

2.354

0

10

Apparaatsuitgaven

249.153

249.168

5.357

39.556

39.582

19.024

11

Nominaal en onvoorzien

– 14.967

– 15.009

5.000

2.201

2.201

0

   

3

(4)= (1)+(2)+(3)

Art.

Omschrijving

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

Totaal geraamd

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

6.711.771

– 311.835

39.689

13.746.124

14.509.227

229.876

               
 

Beleidsartikelen

6.673.610

– 349.996

33.990

13.402.330

14.165.434

194.796

1

Volksgezondheid

– 3.962

– 9.715

9.800

593.375

596.050

17.203

2

Curatieve zorg

3.355.262

– 41.346

23.672

3.644.025

4.193.849

84.627

3

Langdurige zorg en ondersteuning

3.428.212

– 20.488

35.592

3.796.226

3.714.721

39.033

4

Zorgbreed beleid

110.736

– 36.914

4.114

885.951

910.222

8.972

5

Jeugd

– 95.474

– 95.474

– 43.300

115.657

115.657

39.208

6

Sport en bewegen

24.975

80

0

67.247

65.878

740

7

Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II

– 2.109

– 2.109

4.112

38.792

308.000

5.013

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

– 144.030

– 144.030

0

4.261.057

4.261.057

0

               
 

Niet-Beleidsartikelen

38.161

38.161

5.699

343.794

343.793

35.080

9

Algemeen

– 4.241

– 4.241

283

25.449

25.449

283

10

Apparaatsuitgaven

28.812

28.812

10.416

317.521

317.562

34.797

11

Nominaal en onvoorzien

13.590

13.590

– 5.000

824

782

0

   

5

6

Art.

Omschrijving

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

14.487.963

15.192.599

1.011.279

741.835

683.370

781.401

               
 

Beleidsartikelen

14.158.460

14.869.542

981.795

756.127

704.103

786.997

1

Volksgezondheid

600.651

595.127

16.001

7.272

– 926

– 1.203

2

Curatieve zorg

3.640.438

4.236.316

152.126

– 3.588

42.468

67.499

3

Langdurige zorg en ondersteuning

3.783.240

3.708.112

31.887

– 12.986

– 6.610

– 7.146

4

Zorgbreed beleid

937.310

879.449

11.375

51.360

– 30.774

2.403

5

Jeugd

120.532

97.631

42.192

4.876

– 18.026

2.984

6

Sport en bewegen

58.865

65.225

312

– 8.381

– 653

– 428

7

Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II

37.118

307.376

4.820

– 1.675

– 625

– 193

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

4.980.306

4.980.306

723.082

719.249

719.249

723.081

               
 

Niet-Beleidsartikelen

329.503

323.057

29.484

– 14.292

– 20.733

– 5.596

9

Algemeen

18.689

21.399

597

– 6.761

– 4.051

314

10

Apparaatsuitgaven

310.814

301.658

28.887

– 6.707

– 15.900

– 5.910

11

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

– 824

– 782

0

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Wijziging van de begrotingsstaten van de agentschappen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen (bedragen x € 1.000)

Naam Agentschap

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en begroting (3)=(2)-(1)

Realisatie t-1 (4)

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

   

Totaal baten

40.000

48.565

8.565

46.749

Totaal lasten

40.000

43.229

3.229

41.556

Saldo van baten en lasten

0

5.336

5.336

5.193

Totaal kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totaal kapitaaluitgaven

– 1.500

– 5.950

– 4.450

– 111

         

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

   

Totaal baten

45.333

57.108

11.775

49.132

Totaal lasten

45.333

58.077

12.744

48.995

Saldo van baten en lasten

0

– 969

– 969

137

Totaal kapitaalontvangsten

6.000

6.000

0

0

Totaal kapitaaluitgaven

– 7.200

– 10.634

– 3.434

– 9.421

         

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

   

Totaal baten

317.370

351.806

34.436

336.838

Totaal lasten

317.370

351.595

34.225

331.213

Saldo van baten en lasten

0

211

211

5.625

Totaal kapitaalontvangsten

0

333

333

4

Totaal kapitaaluitgaven

– 2.9601

– 2.845

– 115

– 10.955

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

1

In de begroting 2016 is abusievelijk dit bedrag opgenomen onder kapitaalontvangsten. Conform de agentschapsparagraaf RIVM is dit een kapitaaluitgaven.

Licence