Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen, alle voor het jaar 2016.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2016 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 (Slotwet)

(Bedragen x € 1.000)

   

1

2

3

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

3.839.382

3.760.382

629.088

604.817

468.817

166.574

– 150.674

24.326

69.302

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Woningmarkt

3.569.919

3.569.919

442.429

277.587

276.587

6.554

20.066

21.066

27.601

2

Woonomgeving en bouw

105.530

26.530

91

304.238

169.238

0

– 180.410

– 6.410

31

3

Kwaliteit Rijksdienst

19.187

19.187

0

2.279

2.279

7.322

4.752

4.752

2.467

6

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

144.746

144.746

186.568

20.713

20.713

152.698

4.918

4.918

39.203

   

(4)=(1)+(2)+(3)

5

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

4.293.525

4.253.525

864.964

4.273.699

4.208.581

955.233

– 19.826

– 44.944

90.269

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Woningmarkt

3.867.572

3.867.572

476.584

3.928.119

3.933.646

553.191

60.547

66.074

76.607

2

Woonomgeving en bouw

229.358

189.358

122

149.371

82.607

912

– 79.987

– 106.751

790

3

Kwaliteit Rijksdienst

26.218

26.218

9.789

25.341

24.897

10.347

– 877

– 1.321

558

6

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

170.377

170.377

378.469

170.868

167.431

390.783

491

– 2.946

12.314

Wijziging van de begrotingsstaten van de agentschappen van Wonen en Rijksdienst voor het jaar 2016 (Slotwet)

(Bedragen x € 1.000)

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Agentschap

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+=tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

Logius

           

Totale baten

157.166

0

0

157.166

169.762

12.596

Totale lasten

157.166

0

0

157.166

170.467

13.301

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 705

– 705

             

Totale kapitaalontvangsten

8.000

0

0

8.000

0

– 8.000

Totale kapitaaluitgaven

10.554

0

0

10.554

1.624

– 8.930

             

P-Direkt

           

Totale baten

86.090

0

0

86.090

85.793

– 297

Totale lasten

86.090

0

0

86.090

90.480

4.390

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 4.687

– 4.687

             

Totale kapitaalontvangsten

10.000

0

0

10.000

7.700

– 2.300

Totale kapitaaluitgaven

18.650

0

0

18.650

15.191

– 3.459

             

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

           

Totale baten

168.381

0

0

168.381

186.318

17.937

Totale lasten

168.381

0

0

168.381

193.543

25.162

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 7.225

– 7.225

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

1.719

1.719

Totale kapitaaluitgaven

1.672

0

0

1.672

2.130

458

             

FMHaaglanden

           

Totale baten

109.363

0

916

110.279

115.171

4.892

Totale lasten

109.363

0

– 6.427

102.936

108.054

5.118

Saldo van baten en lasten

0

0

7.343

7.343

7.117

– 226

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

5.635

5.635

6.345

710

Totale kapitaaluitgaven

4.754

0

– 11.814

– 7.060

2.534

9.594

             

SSC ICT

           

Totale baten

212.278

0

0

212.278

238.470

26.192

Totale lasten

212.278

0

0

212.278

254.761

42.483

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 16.291

– 16.291

             

Totale kapitaalontvangsten

24.370

0

0

24.370

51.986

27.616

Totale kapitaaluitgaven

54.787

0

0

54.787

84.649

29.862

             

Rijksgebouwendienst

           

Totale baten

900.208

– 900.208

0

0

0

0

Totale lasten

900.208

– 900.208

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

             

Totale kapitaalontvangsten

541.056

– 541.056

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

747.747

– 747.747

0

0

0

0

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

           

Totale baten

55.839

– 55.839

0

0

0

0

Totale lasten

55.835

– 55.835

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

4

– 4

0

0

0

0

             

Totale kapitaalontvangsten

127.373

– 127.373

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

127.777

– 127.777

0

0

0

0

             

Dienst Vastgoed Defensie

           

Totale baten

194.969

– 194.969

0

0

0

0

Totale lasten

198.343

– 198.343

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

– 3.374

3.374

0

0

0

0

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

 

0

 

Totale kapitaaluitgaven

1.500

– 1.500

0

 

0

 
             

Dienst van de Huurcommissie

           

Totale baten

13.238

1.240

0

14.478

14.557

79

Totale lasten

13.238

1.950

0

15.188

13.739

– 1.449

Saldo van baten en lasten

0

– 710

0

– 710

818

1.528

     

0

     

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

3.388

0

0

3.388

0

– 3.388

             

Rijksvastgoedbedrijf RVB

           

Totale baten

0

1.217.314

40.000

1.257.314

1.325.104

67.790

Totale lasten

0

1.217.314

70.000

1.287.314

1.247.994

– 39.320

Saldo van baten en lasten

0

0

– 30.000

– 30.000

77.110

107.110

             

Totale kapitaalontvangsten

0

550.000

– 195.000

355.000

367.054

12.054

Totale kapitaaluitgaven

0

– 1.069.147

195.000

– 874.147

1.282.635

2.156.782

Licence