Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

   

109.302

109.302

5.695

         

Beleidsartikelen

     

1

Raad van State

54.031

54.031

1.950

2

Algemene Rekenkamer

28.204

28.204

1.217

3

De Nationale ombudsman

15.204

15.204

2.189

4

Kanselarij Nederlandse Orden

5.421

5.421

29

6

Kabinet Gouverneur Aruba

1.776

1.776

60

7

Kabinet Gouverneur Curacao

2.708

2.708

200

8

Kabinet Gouverneur St. Maarten

1.958

1.958

50

         

Niet-beleidsartikelen

     

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

Geraamde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen. Totaal uitgaven (x € 1.000)

Geraamde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen. Totaal uitgaven (x € 1.000)

Geraamde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en de niet beleidsartikelen. Totaal ontvangsten (x € 1.000)

Geraamde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en de niet beleidsartikelen. Totaal ontvangsten (x € 1.000)
Licence