Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2016 (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

17.188.319

6.831.138

121.473.987

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Belastingen

3.102.765

3.102.765

116.447.338

2

Financiële markten

22.379

22.379

10.311

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

19.401

19.401

1.831.850

4

Internationale financiële betrekkingen

268.782

439.981

22.992

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.616.436

88.056

246.952

6

BTW-Compensatiefonds

2.851.726

2.851.726

2.851.726

7

Beheer materiële activa

306

306

1.800

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

8

Centraal Apparaat

242.985

242.985

61.018

10

Nominaal en onvoorzien

63.539

63.539

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016 (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

37.429.420

37.429.420

43.891.051

         
 

Beleidsartikelen

     

11

Financiering staatsschuld

36.227.971

36.227.971

38.503.000

12

Kasbeheer

1.201.449

1.201.449

5.388.051

Begrote departementale uitgaven Ministerie van Financiën naar beleidsterrein voor 2016 (Bedragen x € 1.000)

Begrote departementale uitgaven Ministerie van Financiën naar beleidsterrein voor 2016 (Bedragen x € 1.000)

Begrote departementale ontvangsten Ministerie van Financiën voor 2016 (bedragen x € 1.000)

Begrote departementale ontvangsten Ministerie van Financiën voor 2016 (bedragen x € 1.000)

Begrote departementale niet-belastingontvangsten Ministerie van Financiën naar beleidsterrein voor 2016 (bedragen x € 1.000)

Begrote departementale niet-belastingontvangsten Ministerie van Financiën naar beleidsterrein voor 2016 (bedragen x € 1.000)

Begrote uitgaven Nationale Schuld voor 2016 (bedragen x € 1.000)

Begrote uitgaven Nationale Schuld voor 2016 (bedragen x € 1.000)

Begrote ontvangsten Nationale Schuld voor 2016 (bedragen x € 1.000)

Begrote ontvangsten Nationale Schuld voor 2016 (bedragen x € 1.000)
Licence