Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het baten-lastenagentschap voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2016 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

683.228

683.228

42.048

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Openbaar bestuur en democratie

29.154

29.154

21.965

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

213.713

213.713

12.714

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

151.477

151.477

624

7

Arbeidszaken overheid

32.911

32.911

820

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

11

Centraal apparaat

254.767

254.767

5.925

12

Algemeen

1.206

1.206

0

13

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

14

VUT-fonds

0

0

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)

Naam agentschap (VII)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Rijksdienst voor identiteitsgegevens

157.160

157.160

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)

Naam agentschap (VII)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijksdienst voor identiteitsgegevens

10.299

0

Begrote uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000)

Begrote uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000)

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein(x € 1.000)

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein(x € 1.000)
Licence