Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.enz.enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het Agentschap SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016
Departementale begrotingsstaat (XV) behorende bij de Wet van ...., Stb. ...
Begroting 2016
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
(x € 1.000)
   

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

31.591.634

31.767.150

1.724.007

         
 

Beleidsartikelen

31.192.207

31.367.383

1.706.011

         

1

Arbeidsmarkt

21.333

21.233

29.636

2

Bijstand, Participatiewet, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

6.435.802

6.611.078

3.475

3

Arbeidsongeschiktheid

765

765

0

4

Jonggehandicapten

3.174.376

3.174.376

0

5

Werkloosheid

66.620

66.620

0

6

Ziekte en zwangerschap

7.416

7.416

0

7

Kinderopvang

2.365.471

2.365.471

1.432.185

8

Oudedagsvoorziening

40.014

40.014

0

9

Nabestaanden

1.083

1.083

0

10

Tegemoetkoming ouders

5.329.468

5.329.468

239.915

11

Uitvoering

458.267

458.267

0

12

Rijksbijdragen

13.147.314

13.147.314

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

144.278

144.278

800

         
 

Niet-beleidsartikelen

399.427

399.767

17.996

         

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

261.914

262.254

17.996

97

Aflopende regelingen

0

0

0

98

Algemeen

47.231

47.231

0

99

Nominaal en onvoorzien

90.282

90.282

0

Begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen behorende bij de Wet van ...., Stb. ...
Begroting 2016
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
(x € 1.000)
 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Agentschap SZW

15.000

15.000

0

       

Totaal

15.000

15.000

0

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap SZW

1.000

0

     

Totaal

1.000

0

Begrotingsuitgaven 2016 (€ 31.767 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Begrotingsuitgaven 2016 (€ 31.767 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Begrotingsontvangsten 2016 (€ 1.724 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Begrotingsontvangsten 2016 (€ 1.724 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Premie-uitgaven 2016 (€ 57.496 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Premie-uitgaven 2016 (€ 57.496 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Premie-ontvangsten 2016 (€ 393 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Premie-ontvangsten 2016 (€ 393 mln) naar artikel (x € 1 mln)
Licence