Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Begrotingsstaat departementale begroting (incl. agentschappen)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

14.395.464

14.556.514

174.663

         
 

Beleidsartikelen

14.133.942

14.295.019

164.306

1

Volksgezondheid

608.239

614.456

10.903

2

Curatieve Zorg

4.097.613

4.187.157

60.955

3

Langdurige zorg en ondersteuning

3.643.306

3.644.801

3.441

4

Zorgbreed beleid

829.432

871.197

4.858

5

Jeugd

126.154

126.154

82.508

6

Sport en bewegen

106.757

128.813

740

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

290.109

290.109

901

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

4.432.332

4.432.332

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

261.522

261.495

10.357

9

Algemeen

27.336

27.336

0

10

Apparaatuitgaven

249.153

249.168

5.357

11

Nominaal en onvoorzien

– 14.967

– 15.009

5.000

Vastgestelde Begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)

Baten-lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

40.000

40.000

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

45.333

45.333

0

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

317.370

317.370

0

Totaal

402.703

402.703

0

Vastgestelde Begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)

Baten-lastenagentschap

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

– 1.500

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

– 7.200

6.000

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

– 2.960

0

Totaal

– 11.660

6.000

Geraamde uitgaven en geraamde ontvangsten 2016 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen

Geraamde uitgaven 2016 (bedragen x € 1.000)

Geraamde uitgaven 2016 (bedragen x € 1.000)

Geraamde ontvangsten 2016 (bedragen x € 1.000)

Geraamde ontvangsten 2016 (bedragen x € 1.000)
Licence