Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Vastgestelde begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

   

3.839.382

3.760.382

629.088

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Woningmarkt

3.569.919

3.569.919

442.429

2

Woonomgeving en bouw

105.530

26.530

91

3

Kwaliteit Rijksdienst

19.187

19.187

0

6

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

144.746

144.746

186.568

Vastgestelde begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)

Naam agentschap (XVIII)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Totaal Baten

Totaal Lasten

Saldo baten en lasten

Logius

157.166

157.166

0

P-Direkt

86.090

86.090

0

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

168.381

168.381

0

FMHaaglanden

109.363

109.363

0

SSC ICT Haaglanden

212.278

212.278

0

Rijksgebouwendienst

900.208

900.208

0

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

55.839

55.835

4

Dienst Vastgoed Defensie

194.969

198.343

– 3.374

Dienst van de Huurcommissie

13.238

13.238

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)

Naam Baten- en lastenagentschap

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Logius

10.554

8.000

P-Direkt

18.650

10.000

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

1.672

0

FMHaaglanden

4.754

0

SSC ICT Haaglanden

54.787

24.370

Rijksgebouwendienst

747.747

541.056

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

127.777

127.373

Dienst Vastgoed Defensie

1.500

0

Dienst van de Huurcommissie

3.388

0

Uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000)

Uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000)

Ontvangsten naar beleidsterrein (x € 1.000)

Ontvangsten naar beleidsterrein (x € 1.000)
Licence