Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX), voor het jaar 2017.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2017

(Eerste suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Mutatie (+ of –) 1e suppletoire begroting

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

17.957.733

6.568.021

133.079.000

13.838.526

107.996

5.624.095

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Belastingen

2.924.355

2.924.355

128.510.352

108.835

195.414

4.539.178

2

Financiële Markten

21.334

21.334

13.927

142.784

7.784

432

3

Financieringsactiviteiten Publiek-Private sector

169.528

169.528

1.316.590

7.972

– 2.028

1.064.099

4

Internationale Financiële Betrekkingen

983.089

121.757

3.799

13.522.172

– 77.828

0

5

Exportkrediet- en investeringsverzekeringen

10.616.525

88.145

257.092

0

– 17.400

11.200

6

BTW-Compensatiefonds

2.922.888

2.922.888

2.922.888

9.556

9.556

9.556

7

Beheer materiële activa

308

308

1.800

– 308

– 308

– 1.800

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

8

Centraal Apparaat

229.148

229.148

52.552

9.772

9.772

1.430

10

Nominaal en onvoorzien

90.558

90.558

0

37.743

– 16.966

0

 

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

48.443.684

48.443.684

49.127.477

7.951.095

7.951.095

– 493.173

               

1

Financiering staatsschuld

46.910.957

46.910.957

42.585.000

7.951.068

7.951.068

– 190.000

2

Kasbeheer

1.532.727

1.532.727

6.542.477

27

27

– 303.173

Licence