Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Investeren in waterveiligheid

840.560

536.678

186.805

27.541

43.294

3.999

2

Investeren in zoetwatervoorziening

52.358

38.973

 

– 4.005

5.944

1

3

Beheer, onderhoud en vervanging

132.041

169.466

 

6.891

3.187

 

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

           

51

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

133.414

133.415

 

– 1.060

– 977

 

6

Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

   

717.851

   

– 68.719

7

Investeren in waterkwaliteit

20.495

26.124

 

32.993

11.089

224

 

Subtotaal

1.178.868

904.656

904.656

62.360

62.537

– 64.495

               

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

         

127.032

 

Subtotaal

1.178.868

904.656

904.656

62.360

62.537

62.537

               
 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

           
 

Totaal

1.178.868

904.656

904.656

62.360

62.537

62.537

1

Exclusief artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen.

Licence