Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2017;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutatie(+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

7.620.932

14.338.198

89.537

215.064

375.357

47.856

               
 

Beleidsartikelen

7.367.092

14.084.300

82.806

108.054

268.347

25.850

1

Volksgezondheid

646.009

653.099

7.403

– 1.165

– 8.851

1.000

2

Curatieve Zorg

675.197

3.816.813

60.955

8.609

– 33.188

18.100

3

Langdurige zorg en ondersteuning

317.872

3.768.067

3.441

– 17.914

32.282

6.750

4

Zorgbreed beleid

811.100

915.450

4.858

– 82.093

66.252

0

5

Jeugd

82.531

82.531

4.508

12.685

25.185

0

6

Sport en bewegen

112.747

126.704

740

– 56.474

– 57.939

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

273.515

273.515

901

9.935

10.135

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

4.448.121

4.448.121

0

234.471

234.471

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

253.840

253.898

6.731

107.010

107.010

22.006

9

Algemeen

28.185

28.185

0

1.875

1.875

3.400

10

Apparaatuitgaven

259.117

259.159

6.731

45.389

45.389

18.606

11

Nominaal en onvoorzien

– 33.462

– 33.446

0

59.746

59.746

0

Licence