Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

12

Hoofdwegennet

3.296.674

2.365.030

126.245

90.737

146.343

13.019

– 250.922

– 251.361

1.503

13

Spoorwegen

2.011.156

2.218.915

185.262

758.803

234.853

63.777

– 419.488

– 294.600

– 2.847

14

Regionaal, lokale infrastructuur

52.695

216.332

0

84.530

2.012

0

– 29.361

18.905

0

15

Hoofdvaarwegennet

802.092

872.578

93.675

795.386

111.792

3.041

173.268

– 79.025

– 4.128

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

1.318.102

181.174

22.661

200.979

82.232

15.178

– 138.924

– 132.626

– 2.385

181

Overige uitgaven en ontvangsten

84.239

24.292

0

– 26.339

– 316.159

32.507

– 55.090

294.910

0

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

5.450.478

   

– 417.251

   

– 433.108

                     
 

Subtotaal

7.564.958

5.878.321

5.878.321

1.904.096

261.073

– 289.729

– 720.517

– 443.797

– 440.965

18.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

         

550.802

     
 

Subtotaal

7.564.958

5.878.321

5.878.321

1.904.096

261.073

261.073

– 720.517

– 443.797

– 440.965

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

               

– 2.832

 

Totaal

7.564.958

5.878.321

5.878.321

1.904.096

261.073

261.073

– 720.517

– 443.797

– 443.797

1

Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Licence