Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA), voor het jaar 2017;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat inzake de Staten-Generaal voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gewijzigde begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2017

Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

   

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

   

144.180

144.180

4.215

5.805

5.805

0

– 1.400

– 1.400

0

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Wetgeving en controle EK

11.940

11.940

140

130

130

0

260

260

0

2

Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

31.675

31.675

86

0

0

0

715

715

0

3

Wetgeving/controle TK

101.005

101.005

3.966

2.466

2.466

0

822

822

0

4

Wetgeving/controle EK en TK

1.472

1.472

23

0

0

0

12

12

0

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

– 1.912

– 1.912

0

3.209

3.209

0

– 3.209

– 3.209

0

Licence