Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds voor het jaar 2017.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2017 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

   

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

104.881

291.862

36.475

13.770

13.806

16.033

120.908

120.872

5.836

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Waarborgfunctie

70.858

70.858

4.857

6.267

6.267

1.263

5.804

5.804

0

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

14.676

14.676

3.213

1.872

1.872

5.362

9.419

9.419

5.836

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

186.981

28.405

0

0

9.408

10.325

10.325

0

8

Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse eilanden

0

0

0

0

0

0

96.000

96.000

0

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

6

Apparaat

18.071

18.071

0

1.221

1.221

0

2.591

2.591

0

7

Nominaal en onvoorzien

1.276

1.276

0

4.410

4.446

0

– 3.231

– 3.267

0

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2017 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

   

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

32.650

32.650

32.650

8.884

8.884

8.884

18

18

18

                     
 

Beleidsartikel

                 

1

BES-Fonds

32.650

32.650

32.650

8.884

8.884

8.884

18

18

18

Licence