Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2017

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2017 (Tweede suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

17.957.733

6.568.021

133.079.000

13.838.526

107.996

5.624.095

– 6.760.041

121.540

5.898.712

                     
 

Beleidsartikelen

                 

01

Belastingen

2.924.355

2.924.355

128.510.352

108.835

195.414

4.539.178

2.529

– 1.050

638.977

02

Financiële markten

21.334

21.334

13.927

142.784

7.784

432

– 3.325

– 3.325

– 2.436

03

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

169.528

169.528

1.316.590

7.972

– 2.028

1.064.099

47.312

101.250

5.178.282

04

Internationale financiëlebetrekkingen

983.089

121.757

3.799

13.522.172

– 77.828

0

– 174.903

– 670

2.348

05

Exportkrediet- en investeringsverzekering

10.616.525

88.145

257.092

0

– 17.400

11.200

– 6.598.885

3.395

– 10.259

06

BTW-compensatiefonds

2.922.888

2.922.888

2.922.888

9.556

9.556

9.556

93.278

93.278

93.278

07

Beheer materiële activa

308

308

1.800

– 308

– 308

– 1.800

0

0

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

08

Centraal apparaat

229.148

229.148

52.552

9.772

9.772

1.430

– 2.746

– 2.746

– 1.478

10

Nominaal en onvoorzien

90.558

90.558

0

37.743

– 16.966

0

– 123.301

– 68.592

0

Wijziging van de begrotingsstaat inzake de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 (Tweede suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

48.443.684

48.443.684

49.127.477

7.951.095

7.951.095

– 493.173

– 493.700

– 493.700

– 5.376.250

Beleidsartikelen

                 

11

Financiering staatsschuld

46.910.957

46.910.957

42.585.000

7.951.068

7.951.068

– 190.000

– 493.700

– 493.700

– 6.868.000

12

Kasbeheer

1.532.727

1.532.727

6.542.477

27

27

– 303.173

0

0

1.491.750

Licence