Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), vastgesteld bij de wet van 21 december 2016, Stb. 49; en gewijzigd bij de wet van 27 september 2017, Stb. 437;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb.... Begroting 2017 Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

(bedragen in EUR 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

8.709.279

8.882.036

705.755

– 114.072

– 54.985

3.154.041

– 409.940

– 438.755

– 15.541

                     
 

Beleidsartikelen

7.982.331

8.168.637

684.305

– 102.482

– 57.379

3.154.041

– 441.561

– 454.023

– 30.541

                     

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

148.225

110.249

 

– 52.545

4.431

 

– 1.979

– 953

 

2

Veiligheid en stabiliteit

236.321

250.598

1.212

24.846

25.142

0

– 1.917

– 3.455

0

3

Europese samenwerking

7.556.518

7.756.749

641.003

– 78.706

– 87.102

3.154.041

– 450.092

– 450.492

– 30.541

4

Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

41.267

51.041

42.090

3.923

150

0

12.427

877

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

726.948

713.399

21.450

– 11.590

2.394

0

31.621

15.268

15.000

                     

5

Geheim

0

0

 

0

0

 

0

0

 

6

Nominaal en onvoorzien

34.158

34.158

 

– 34.105

– 34.105

 

– 53

– 53

 

7

Apparaat

692.790

679.241

21.450

22.515

36.499

0

31.674

15.321

15.000

Licence