Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2017.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

7.909.599

7.994.424

246.825

– 169.773

– 122.656

29.137

– 452.610

– 569.959

– 57.971

                     
 

Beleidsartikelen

                 

11

Integraal waterbeleid

60.825

56.206

3.000

– 2.619

– 569

43

37.469

– 1.186

226

13

Ruimtelijke ontwikkeling

90.220

102.337

3.824

53.184

53.232

5.000

– 6.832

– 19.108

3.268

14

Wegen en verkeersveiligheid

31.892

34.406

6.782

– 291

11.215

0

3.873

3.612

0

15

OV-keten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Spoor

9.457

32.910

0

– 6.832

– 2.198

2.702

– 9.158

– 8.696

659

17

Luchtvaart

11.956

14.049

325

– 2.923

– 31

833

10.285

4.656

135

18

Scheepvaart en Havens

11.665

27.752

0

23.471

3.611

700

7.269

– 247

69

19

Klimaat

60.195

61.434

226.500

14.652

17.526

3.900

4.289

– 4.932

– 63.336

20

Lucht en Geluid

32.977

30.402

0

– 12.074

– 11.899

0

5.408

1.814

0

21

Duurzaamheid

18.871

20.900

0

4.031

1.649

0

540

– 232

591

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

33.108

33.780

675

– 2.881

9.587

1.757

14.680

4.189

660

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

42.586

41.719

0

– 64

– 137

0

3.806

2.446

0

24

Handhaving en toezicht

109.561

109.561

0

– 4.912

– 4.912

0

2.110

2.110

0

25

Brede doeluitkering

866.780

888.311

0

– 6.299

26.738

0

18.364

15.228

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.168.329

6.168.329

0

– 485.970

– 485.970

0

– 438.147

– 427.221

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

97

Algemeen departement

43.309

50.480

2.189

101.008

98.105

0

4.725

– 30.897

– 893

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

317.847

321.827

3.530

21.945

24.596

14.202

– 2.519

– 2.723

650

99

Nominaal en onvoorzien

21

21

0

136.801

136.801

0

– 108.772

– 108.772

0

Wijziging van de suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Rijkswaterstaat

2.381.830

2.372.830

9.000

342.224

342.224

0

67.112

67.112

0

Inspectie Leefomgeving en Transport

145.740

145.740

0

– 4.912

– 4.912

0

2.334

2.334

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

70.227

70.227

0

648

648

0

7.354

8.354

– 1.000

Nederlandse Emissieautoriteit

7.108

7.108

0

1.072

1.072

0

375

375

0

Totaal

2.604.905

2.595.905

9.000

339.032

339.032

0

77.175

78.175

– 1.000

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Rijkswaterstaat

63.400

47.200

32.507

0

– 11.000

– 660

Inspectie Leefomgeving en Transport

200

0

4.765

0

0

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

4.293

3.927

2.063

1.697

160

160

Nederlandse Emissieautoriteit

1.090

507

639

750

0

0

Totaal

68.983

51.634

39.974

2.447

– 10.840

– 500

Licence