Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen alle voor het jaar 2017;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2017 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017

Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

   

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

4.359.144

4.312.154

563.825

302.633

129.164

129.946

– 50.118

29.345

43.382

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Woningmarkt

4.103.957

4.103.957

425.000

4.614

5.145

54.454

28.032

27.495

38.482

2

Woonomgeving en bouw

111.500

64.510

91

284.043

110.043

0

– 79.104

896

0

3

Kwaliteit Rijksdienst

18.234

18.234

0

32.550

32.550

89.454

– 2.501

– 2.501

0

6

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

125.453

125.453

138.734

– 18.574

– 18.574

– 13.962

3.455

3.455

4.900

Wijziging van de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2017

Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

Naam agentschap

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal lasten

Totaal baten

Saldo lasten en baten

Totaal lasten

Totaal baten

Saldo lasten en baten

Totaal lasten

Totaal baten

Saldo lasten en baten

Logius

189.325

189.325

0

0

0

0

   

0

P-Direkt

85.093

85.093

– 2.262

0

0

0

   

0

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

188.700

188.700

0

0

0

0

16.815

13.216

3.599

FMHaaglanden

107.674

107.674

0

0

0

0

11.734

12.546

– 812

SSC ICT

234.397

234.397

0

0

0

0

   

0

Rijksvastgoedbedrijf

1.285.538

1.285.538

0

5.000

5.000

0

29.000

90.300

– 61.300

Dienst van de Huurcommissie

13.236

13.236

0

2.324

1.724

– 600

0

Naam agentschap

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Logius

– 1.400

0

0

0

   

P-Direkt

– 14.551

5.562

0

0

   

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

– 1.384

0

0

0

0

7.225

FMHaaglanden

– 7.288

1.600

0

0

– 9.516

2.400

SSC ICT

77.161

42.514

0

0

   

Rijksvastgoedbedrijf

– 795.683

575.775

– 144.826

65.000

120.000

– 120.000

Dienst van de Huurcommissie

– 988

988

– 5.222

1.014

Licence