Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2017;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2017 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

41.421

41.421

0

724

724

62

 

Niet-beleidsartikelen

           

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

8.009

8.009

0

0

0

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

27.684

27.684

0

605

605

29

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.728

5.728

0

119

119

33

   

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

Art.

Omschrijving

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

39

39

0

42.184

42.184

62

 

Niet-beleidsartikelen

           

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

0

0

0

8.009

8.009

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

0

0

0

28.289

28.289

29

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

39

39

0

5.886

5.886

33

   

(5)

(6) = (5) – (4)

Art.

Omschrijving

Realisatie

Slotwetmutaties

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

42.037

42.037

64

– 147

– 147

2

 

Niet-beleidsartikelen

           

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

7.961

7.961

0

– 48

– 48

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

28.289

28.289

30

0

0

1

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.787

5.787

34

– 99

– 99

1

Licence