Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds, voor het jaar 2017.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017 (Slotwet)(bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Investeren in waterveiligheid

840.560

536.678

186.805

27.541

43.294

3.999

– 388.794

– 111.676

1.403

479.307

468.296

192.207

2

Investeren in zoetwatervoorziening

52.358

38.973

 

– 4.005

5.944

1

– 25.154

– 28.070

 

23.199

16.847

1

3

Beheer, onderhoud en vervanging

132.041

169.466

 

6.891

3.187

 

8.904

14.094

 

147.836

186.747

 

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

           

6.200

6.200

3.200

6.200

6.200

3.200

51

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

133.414

133.415

 

– 1.060

– 977

 

156.446

156.446

 

288.800

288.884

 

6

Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

   

717.851

   

– 68.719

   

5.887

   

655.019

7

Investeren in waterkwaliteit

20.495

26.124

 

32.993

11.089

224

– 33.819

– 26.504

 

19.669

10.709

224

                           
 

Subtotaal

1.178.868

904.656

904.656

62.360

62.537

– 64.495

– 276.217

10.490

10.490

965.011

977.683

850.651

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

         

127.032

         

127.032

 

Subtotaal

1.178.868

904.656

904.656

62.360

62.537

62.537

– 276.217

10.490

10.490

965.011

977.683

977.683

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

                       
 

Totaal

1.178.868

904.656

904.656

62.360

62.537

62.537

– 276.217

10.490

10.490

965.011

977.683

977.683

1

Exclusief artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

   

(5)

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Investeren in waterveiligheid

364.968

457.927

193.127

– 114.339

– 10.369

920

2

Investeren in zoetwatervoorziening

7.576

11.397

 

– 15.623

– 5.450

– 1

3

Beheer, onderhoud en vervanging

141.712

179.456

 

– 6.124

– 7.291

 

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

6.200

6.200

3.200

     

51

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

287.964

288.322

 

– 836

– 562

 

6

Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

   

655.019

     

7

Investeren in waterkwaliteit

14.356

7.022

91

– 5.313

– 3.687

– 133

               
 

Subtotaal

822.776

950.324

851.437

– 142.235

– 27.359

786

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

   

127.036

   

4

 

Subtotaal

822.776

950.324

978.473

– 142.235

– 27.359

790

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

   

– 28.149

   

– 28.149

 

Totaal

822.776

950.324

950.324

– 142.235

– 27.359

– 27.359

1

Exclusief artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Licence